No
No

Trybunał kontroluje finanse UE, co ma zasadnicze znaczenie dla poprawy rozliczalności i przejrzystości, a tym samym większego zaufania ze strony obywateli. Kontrolami Trybunału objęte są dochody i wydatki we wszystkich obszarach działalności UE, m.in. w zakresie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu.

Poprawa rozliczalności publicznej w UE

Trybunał pomaga pozostałym instytucjom unijnym i państwom członkowskim lepiej zarządzać funduszami UE i skuteczniej nadzorować ich wykorzystanie. Prace Trybunału mają szczególne znaczenie dla Parlamentu Europejskiego, który w ramach tzw. procedury udzielenia absolutorium podejmuje decyzję, czy rozliczenia UE za poprzedni rok są poprawne i czy środki zostały prawidłowo wydane.

Zapewnianie informacji decydentom i obywatelom UE

Trybunał opracowuje sprawozdania z kontroli będące źródłem wiarygodnych i istotnych informacji. Pomagają one UE w lepszym wykorzystywaniu środków unijnych i efektywniejszym wdrażaniu polityki w różnych obszarach. Wnoszą także wartość dodaną i wspierają rozwój polityki, gdyż przedstawione w nich informacje pozwalają decydentom politycznym zorientować się, które obszary działalności UE wymagają poprawy w przyszłości. Język sprawozdań jest jasny i czytelny, ponieważ Trybunał jest przekonany, że obywatele UE powinni być w stanie łatwo zrozumieć, na co zostały przeznaczone ich pieniądze i czy zostały one wydane rozsądnie i zgodnie z przepisami.

 

Publicznie dostępne są jedynie informacje przedstawione w publikacjach Trybunału. Aby chronić relacje zawodowe pomiędzy kontrolerem a jednostką kontrolowaną, Trybunał zawsze traktuje dokumenty poświadczające i dowody kontroli jako poufne.

Sprawozdania z kontroli i opinie Trybunału są publikowane we wszystkich językach urzędowych UE. W mediach społecznościowych Trybunał posługuje się natomiast językiem angielskim.

Ścisła współpraca z innymi najwyższymi organami kontroli

Około 80% środków z budżetu UE jest zarządzane wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie. Komisja wdraża też pewne środki (np. z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności) w trybie zarządzania bezpośredniego – w tym przypadku państwa członkowskie występują w roli beneficjentów. Państwa członkowskie we współpracy z Komisją ustanawiają systemy nadzoru i kontroli wewnętrznej w celu zagwarantowania prawidłowego i zgodnego z przepisami wydatkowania środków unijnych. W uzupełnieniu do prac Trybunału wiele najwyższych organów kontroli w państwach członkowskich przeprowadza własne kontrole, aby sprawdzić, jak organy administracji krajowej zarządzają środkami europejskimi i w jaki sposób je wydatkują. Trybunał współpracuje ściśle z krajowymi organami kontroli, tak aby zagwarantować jednolity i solidny nadzór nad wydatkami unijnymi na terenie całej UE.

 

Pomoc w wyznaczaniu standardów w dziedzinie kontroli finansów publicznych

Trybunał za cel stawia sobie odgrywanie przodującej roli w zakresie przemian zachodzących w dziedzinie zarządzania finansami publicznymi i ich kontroli. Na forum organizacji takich jak INTOSAI czynnie uczestniczy on w opracowywaniu standardów kontroli.

Prace kontrolne o dużym oddziaływaniu

Prace Trybunału mają wymierny wpływ na to, jak zarządzana jest UE. Decydenci z innych instytucji uznają sprawozdania Trybunału za przydatne, a zewnętrzni weryfikatorzy niezmiennie wysoko oceniają ich jakość. Komisja akceptuje i realizuje niemal wszystkie zalecenia Trybunału. Co więcej, w przypadku ponownej kontroli w obszarze, którego dotyczyło jedno z wcześniejszych sprawozdań, Trybunał konsekwentnie zauważa, że jego zalecenia przyniosły pozytywne rezultaty.

Wkład w zwalczanie nadużyć finansowych

Większość błędów wykrywanych przez Trybunał w toku jego prac nie została popełniona umyślnie i świadczy o uchybieniach w rygorystycznych zasadach budżetowych UE. Niekiedy zdarza się jednak, że Trybunał napotyka przypadki budzące poważne wątpliwości. Europejski Trybunał Obrachunkowy jako zewnętrzny kontroler UE nie posiada uprawnień do wszczynania postępowań w przypadkach podejrzeń nadużyć na szkodę interesów finansowych UE. 

Jeśli podejrzewa, że dane działanie jest niezgodne z prawem, zgłasza ten fakt do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), który wchodzi w skład struktur Komisji i jest odpowiedzialny za wnikliwe badanie przypadków podejrzeń o nadużycie finansowe lub korupcję. Zgłoszenia przypadku podejrzenia nadużycia finansowego do OLAF może dokonać każdy obywatel. Takiego zgłoszenia można dokonać pod tym adresem.

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Trybunał przekazuje również wszelkie informacje i dowody, jakie uzna za stosowne, Prokuraturze Europejskiej (EPPO), tj. niezależnemu urzędowi unijnemu, który prowadzi dochodzenia i ściga przestępstwa szkodzące interesom finansowym Unii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w porozumieniu roboczym określającym zasady współpracy Trybunału z EPPO (opens in new window)podpisanym w 2021 r.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Więcej informacji​