Yes
No

​Trybunał oferuje studentom i absolwentom wyższych uczelni możliwość odbycia stażu w dziedzinach powiązanych z jego działalnością. Kandydatów, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, zaprosimy na pięć miesięcy do naszej siedziby w Luksemburgu, gdzie będą mogli włączyć się w prace, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania całego kontynentu. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą i spełniają wszystkie kryteria wyboru, prosimy o przesłanie zgłoszenia.

Przyjmujemy zgłoszenia na staże we wszystkich obszarach działalności Trybunału, takich jak audyt, tłumaczenia, komunikacja, administracja ogólna, IT i zarządzanie biblioteką. Czekamy w szczególności na kandydatów, którzy specjalizują się w obszarze kontroli systemów informatycznych i w nauce o danych. Trybunał dąży do lepszego wykorzystania danych i technologii w swoich pracach kontrolnych, a w związku z tym poszukuje stażystów, którzy mają wizję i pomysły, jak osiągnąć prawdziwy postęp w tej dziedzinie.

Spróbuj swoich sił w Trybunale

Trybunał to znakomite miejsce na odbycie stażu. Stażyści będą mieli szansę intensywnie pracować nad rzeczywiście istotnymi zagadnieniami. Zyskają też satysfakcję, że dzięki realizacji przydzielonych im zadań przyczynią się do pozytywnych zmian, które mają znaczenie dla milionów ludzi.

Nad każdym stażystą i każdą stażystką będzie czuwał opiekun odpowiedzialny za włączenie ich w prace danego zespołu i monitorowanie obciążenia pracą. Od samego początku stażyści będą pomagali zespołowi profesjonalnych kontrolerów w wykonywaniu prac polegających na analizie oddziaływania polityki UE i proponowaniu usprawnień lub w przeprowadzaniu kontroli prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń UE. 

Traineeship supervisor

Mogą oni nawet otrzymać propozycję wyjazdu wraz z zespołem w celu przeprowadzenia prac kontrolnych w innym państwie UE, co da im możliwość osobiście zaobserwować, w jaki sposób kontrolerzy pracują w terenie. W działach, które nie przeprowadzają kontroli, stażyści dołączą do jednego z zespołów zaangażowanych w bieżące projekty i będą pracować pod nadzorem kierownika lub doświadczonego członka zespołu.

Wspólna praca – wspólna nauka

Stażyści spędzają zwykle dużo czasu w swoim gronie, gdyż jako grupa rozpoczynają pracę w Trybunale tego samego dnia. Wspólne uczestnictwo w stażu zwykle prowadzi do tego, że stażyści tworzą zżytą grupę. Poza zdobyciem praktycznego doświadczenia staż daje też szanse nawiązania kontaktów, które często trwają długo po jego zakończeniu.

Sesje stażowe organizowane przez Trybunał odbywają się w następujących terminach:​

  • od 1 marca do 31 lipca tego samego roku,
  • od 1 maja do 30 września tego samego roku,
  • od 1 października danego roku do 28 (29) lutego kolejnego roku.

Staże w ramach tych trzech sesji mogą trwać od trzech do pięciu miesięcy.

Wynagrodzenie w czasie stażu

Podczas stażu wynagrodzenie wynosi 1 500 euro miesięcznie. Trybunał niekiedy organizuje też staże bezpłatne, ale są to sytuacje wyjątkowe.

Kryteria wyboru kandydatów

O staż w Trybunale mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • ukończyły co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału;
  • wykazują się gruntowną znajomością jednego języka urzędowego Unii Europejskiej oraz zadowalającą znajomością innego języka urzędowego UE.

Jeden z celów programu stażowego polega na tym, by umożliwić zdobycie doświadczenia w pracy w administracji UE jak największej grupie kandydatów. O staż w Trybunale nie mogą się zatem ubiegać osoby, które były w przeszłości zatrudnione w jakimkolwiek charakterze w jeden z instytucji lub agencji UE albo pracowały jako asystent posła do Parlamentu Europejskiego. Nie mogą też kandydować byli stażyści z innych instytucji i organów UE. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w przepisach dotyczących zatrudniania stażystów w Trybunale.

Przyjęci na staż kandydaci będą musieli przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez organy krajowe oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że są fizycznie zdolni do wykonywania obowiązków służbowych. Osoby z niepełnosprawnościami zamiast takiego dokumentu mogą przedstawić zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego potwierdzające ich zdolność do podjęcia pracy w danym środowisku pracy po wprowadzeniu w nim odpowiednich dostosowań.

traineeship application

Zgłoszenie na staż

W celu złożenia zgłoszenia na staż prosimy wybrać daty interesującej Państwa sesji stażowej z listy poniżej i kliknąć „Zgłoszenie”. Można je złożyć tylko za pomocą formularza internetowego dostępnego po kliknięciu na link. Kandydatury przesłane inną drogą nie zostaną przyjęte.