Yes
No 

 

Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Przegląd 02/2024: Sprawozdawczość Komisji na temat praworządności
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Sprawozdanie specjalne 03/2024: Praworządność w UE
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Opinia 01/2024 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Instrumentu Wsparcia Reform i Wzrostu Gospodarczego na Bałkanach Zachodnich
Przegląd 01/2024: Działania UE dotyczące staży dla młodych ludzi
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Sprawozdanie specjalne 02/2024: Koordynacyjna rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Sprawozdanie specjalne 01/2024: Ograniczanie emisji dwutlenku węgla z samochodów osobowych
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Sprawozdanie specjalne 29/2023: Unijne wsparcie na rzecz zrównoważonych biopaliw w transporcie
2024+ work programme
Program prac 2024+
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Sprawozdanie specjalne 27/2023: Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Sprawozdanie specjalne 28/2023: Zamówienia publiczne w UE
Sprawozdanie dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych wynikających z wykonywania przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Radę i Komisję zadań na mocy odnośnego rozporządzenia za rok budżetowy 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Sprawozdanie specjalne 25/2023: Polityka UE w zakresie akwakultury
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Sprawozdanie roczne dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Przegląd 06/2023: Sprawozdanie roczne Komisji z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE za 2022 r.
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Przegląd 05/2023: Reforma unijnego zarządzania gospodarczego – Szanse, zagrożenia i wyzwania
Special report 24/2023: Smart cities
Sprawozdanie specjalne 24/2023: Inteligentne miasta Wdrożono konkretne rozwiązania, lecz chaotyczna koordynacja utrudnia ich szersze zastosowanie
Kontrola agencji UE za 2022 r. w skrócie Wprowadzenie do sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego agencji UE za 2022 r.
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2022
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Sprawozdanie specjalne 26/2023: Ramy monitorowania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
Sprawozdanie specjalne 20/2023: Wspieranie osób z niepełnosprawnościami
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Sprawozdanie specjalne 20/2023: Wspieranie osób z niepełnosprawnościami
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
Opinia 04/2023
Speech by Tony Murphy, President of the European Court of Auditors - Presentation of the ECA’s 2022 annual report Committee on Budgetary Control – European Parliament
Przemówienie Tony’ego Murphy’ego, Prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego - Prezentacja sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2022 r. - przed Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego
Opinion 02/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents
Opinion 03/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility