Yes
No

​Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Począwszy od zamknięcia roku budżetowego 1987, z zastrzeżeniem postanowień art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Trybunał Obrachunkowy jest odpowiedzialny za kontrolę całości dochodów i wydatków Unii, oraz z zastrzeżeniem postanowień art. 319 Traktatu dotyczących udzielania absolutorium, sprawozdania finansowe Trybunału Obrachunkowego są rokrocznie badane przez niezależnego biegłego rewidenta.

Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Trybunału, sporządzone za lata 1987–1991, były przedstawiane jedynie przewodniczącemu Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Kolegium Trybunału Obrachunkowego na posiedzeniu w dniu 8 lipca 1993 r. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, począwszy od sprawozdania za rok budżetowy 1992, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Od momentu ukazania się rozporządzenia finansowego z 2018 r. w Dzienniku Urzędowym publikowane jest jedynie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Trybunału. Niemniej Trybunał Obrachunkowy w dalszym ciągu publikuje co roku sprawozdanie finansowe na swojej stronie internetowej.

Więcej informacji