Yes
No

​Publikacje i archiwa Trybunału

Większość publikacji Trybunału jest dostępna na jego stronie internetowej.

W archiwach Trybunału znajdują się wszystkie sprawozdania i opinie sporządzone od r. Papierowe egzemplarze dokumentów opublikowanych do r. zostały przeniesione do Archiwów Historycznych Unii Europejskiej we Florencji, gdzie są przechowywane.

Biblioteka Trybunału​

Biblioteka Trybunału przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników Trybunału. Mogą z niej jednak korzystać również pracownicy innych instytucji UE, a także – na specjalny wniosek – naukowcy i badacze spoza instytucji. Zbiory obejmują szeroką gamę publikacji dotyczących kontroli, rachunkowości, prawa unijnego oraz obszarów polityki UE. W skład zbiorów wchodzą książki, czasopisma, serwisy prasowe, publikacje encyklopedyczne i informacyjne, a także bazy danych w formacie elektronicznym i w formie drukowanej. Całość zbiorów można przeszukiwać online za pomocą ogólnodostępnego narzędzia BibliotECA Discovery.

Dostęp do dokumentów

Trybunał dąży do tego, by jak najlepiej służyć obywatelom UE i w swojej działalności spełniać najwyższe wymogi przejrzystości, rozliczalności i uczciwości.

Podstawa prawna

Wnioski o dostęp do dokumentów są rozpatrywane z uwzględnieniem prawa do dobrej administracji i zasady przejrzystości oraz zgodnie z decyzją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 37-2023 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Wnioski o dostęp do dokumentów

Wnioski o dostęp do dokumentów należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego Trybunału w dowolnym języku urzędowym UE.

Rozpatrywanie wniosków

Każdy wniosek jest szczegółowo analizowany w ciągu miesiąca od daty jego przyjęcia. Decyzja o przyznaniu lub odmowie dostępu zależy przykładowo od tego, czy konieczna jest ochrona interesu publicznego, lub od poufnego charakteru informacji kontrolnych.

Odwołanie od decyzji

Jeżeli Trybunał odmówi dostępu do danego dokumentu, wnioskodawca może skierować pisemne odwołanie (tzw. wniosek ponowny) do Prezesa Trybunału w ciągu miesiąca od chwili otrzymania odmowy. W odwołaniu powinien zwrócić się o ponowne rozpatrzenie przez Trybunał jego stanowiska. W terminie jednego miesiąca od zarejestrowania ponownego wniosku Trybunał udziela zgody na dostęp do żądanego dokumentu lub takiego dostępu odmawia.

Inne odniesienia prawne

Traktat o Unii Europejskiej(opens in new window) – art. 1 ust. 2 dotyczący zacieśniania więzi między narodami Europy i podejmowania decyzji w klimacie jak największej otwartości i jak najbliżej obywateli.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej(opens in new window) – art. 15 ust. 1 dotyczący przejrzystości w pracach instytucji UE i art. 15 ust. 3 dotyczący prawa dostępu do dokumentów.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej(opens in new window) – art. 42 dotyczący prawa dostępu do dokumentów.

Przydatne linki