Yes
No

Warunkiem skutecznego i efektywnego wykonywania zadań przez Europejski Trybunał Obrachunkowy jest ścisła współpraca z krajowymi najwyższymi organami kontroli (NOK) i międzynarodowymi organizacjami zawodowymi. Ponadto Trybunał stara się skutecznie przyczyniać do rozwoju kontroli publicznej.

Europejski Trybunał Obrachunkowy jako zewnętrzna instytucja kontroli UE zabiega o dobre stosunki i kontakty robocze z podobnymi organami na całym świecie. Szczególną uwagę przywiązuje on do współpracy na forum europejskim, zwłaszcza z NOK państw członkowskich UE oraz NOK krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE.

Cel tej współpracy jest ściśle powiązany z odpowiedzialnością Trybunału za kontrolę funduszy UE, którymi w dużej mierze zarządzają organy krajowe państw członkowskich. W trakcie kontroli na miejscu NOK państw członkowskich udzielają Trybunałowi cennego wsparcia od strony praktycznej, ułatwiając mu tym samym skuteczne i efektywne wykonywanie zadań. Trybunał uczestniczy niekiedy w koordynowanych kontrolach z innymi NOK.

Trybunał stosuje powszechnie przyjęte standardy kontroli sektora publicznego, a współpraca międzynarodowa umożliwia mu wymianę opinii i doświadczeń w tym zakresie.

Najważniejszymi platformami współpracy pomiędzy Trybunałem a innymi NOK są:

  • Komitet Kontaktowy UE;
  • sieć NOK krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE;
  • organizacje międzynarodowe zrzeszające organy kontroli publicznej, w szczególności Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) oraz europejska organizacja regionalna EUROSAI, stanowiąca jej część.

Więcej informacji​