Yes
No

​Trybunał jest aktywnym członkiem organizacji INTOSAI i europejskiej organizacji regionalnej stanowiącej jej część (EUROSAI). W ramach tej działalności przyczynia się do rozwoju kontroli sprawowanej przez organy publiczne na całym świecie.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli) jest organizacją branżową zrzeszającą najwyższe organy kontroli (NOK) krajów należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej wyspecjalizowanych agencji. Obecnie do organizacji tej należy 195 pełnoprawnych członków (spośród których Europejski Trybunał Obrachunkowy jest jedynym organem ponadnarodowym), pięć organizacji międzynarodowych mających status członków stowarzyszonych i dwóch członków afiliowanych. INTOSAI znajduje się na liście organizacji pomocniczych ONZ.

Od 1980 r. – nawet w okresie przed uzyskaniem pełnego członkostwa – Trybunał był aktywnie zaangażowany w liczne działania prowadzone przez INTOSAI w różnych obszarach zadaniowych – w szczególności wniósł praktyczny wkład w opracowanie standardów i wytycznych oraz włączył się w promowanie najlepszych praktyk i działania na rzecz zapewnienia jakości. Trybunał był także reprezentowany na każdym z kongresów INTOSAI, które odbywają się co trzy lata, oraz wielokrotnie odpowiadał za opracowanie tematu kongresu.

W 2004 r., w wyniku wprowadzenia do statutu INTOSAI zmian dotyczących członkostwa NOK z organizacji ponadnarodowych, Trybunał uzyskał status pełnoprawnego członka INTOSAI.

Europejski Trybunał Obrachunkowy aktywnie uczestniczy w działaniach INTOSAI mających na celu opracowanie profesjonalnych standardów kontroli. W listopadzie 2022 r. na XXIV kongresie INTOSAI powierzono Trybunałowi funkcję przewodniczącego Komisji ds. Standardów Zawodowych INTOSAI. Wcześniej, w latach 2016–2022, pełnił on funkcję wiceprzewodniczącego tej Komisji. W związku z tymi nowymi obowiązkami Trybunał został ponadto powołany do zarządu INTOSAI.

Trybunał jest również członkiem Komisji ds. Budowania Zdolności oraz Komisji ds. Dzielenia się Wiedzą, a także bierze aktywny udział w pracach grup roboczych przy tych komisjach.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest członkiem organizacji EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli), będącej europejską organizacją regionalną stanowiącą część INTOSAI.

Organizacja ta została ustanowiona w 1990 r. przez 29 NOK z państw Europy oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Obecnie zrzesza 51 członków. Od momentu powstania EUROSAI Trybunał z zaangażowaniem działa w różnych grupach roboczych tej organizacji.

Trybunał pełnił ponadto funkcję audytora zewnętrznego EUROSAI w latach 2008–2011, a w okresie 2011–2017 był członkiem zarządu EUROSAI.

Oceny partnerskie

Trybunał jako najwyższy organ kontroli dąży do tego, by odgrywać wiodącą rolę w zakresie przemian dokonujących się w dziedzinie kontroli sektora publicznego. Wraz z innymi NOK uczestniczy on w pracach Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) oraz europejskiej organizacji regionalnej EUROSAI, stanowiącej jej część, które mają na celu ustanowienie standardów zawodowych i dobrych praktyk. Trybunał jako jedna z pierwszych instytucji zaczął stosować ocenę partnerską w celu wypracowania i rozpowszechniania dobrych praktyk wśród NOK.

Pierwsza ocena partnerska miała miejsce w 2008 r. i objęła wszystkie aspekty działalności kontrolnej i administracyjnej Trybunału. Przeprowadziło ją Biuro Kontrolera Generalnego Kanady we współpracy z NOK Austrii, Norwegii i Portugalii.

W 2013 r. zakończyła się druga ocena partnerska Trybunału, która została przeprowadzona przez niemiecką Federalną Izbę Obrachunkową we współpracy z NOK Francji i Szwecji. Dotyczyła ona praktyk Trybunału w dziedzinie kontroli wykonania zadań, a także działań podjętych w następstwie zaleceń z oceny partnerskiej z 2008 r.

Trzecią ocenę partnerską Trybunału zakończono w 2020 r. Oceniono w niej wdrożenie strategii Trybunału na lata 2018–2020. Ocenę przeprowadził Urząd Kontroli Państwowej Estonii we współpracy z NOK Danii, Niderlandów i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Przydatne linki