No
No

Etické standardy EÚD vycházejí ze zásady nezávislosti, integrity, nestrannosti, transparentnosti a odbornosti. Vztahují se na všechny členy a zaměstnance EÚD.

Etické standardy

EÚD akceptoval požadavky stanovené etickým kodexem INTOSAI (ISSAI 130)(opens in new window) a začlenil je do první části svých etických standardů, které se vztahují na všechny členy EÚD i zaměstnance. Smyslem těchto standardů je pomoci zajistit, aby každodenní rozhodování EÚD jak při provádění auditů, tak při řízení orgánu bylo v souladu se zásadami kodexu INTOSAI. Druhá část etických standardů se zaměřuje na etické závazky zaměstnanců, na něž se vztahuje služební řád úředníků Evropské unie.

Kodex chování členů EÚD

Pro členy EÚD platí kodex chování, který jim ukládá povinnost dodržovat tyto etické zásady: integritu, nezávislost, nestrannost, kompetentnost, profesionální chování, zachovávání mlčenlivosti, transparentnost, důstojnost, nasazení, loajalitu, diskrétnost a kolegialitu.

EÚD zveřejňuje prohlášení svých členů o zájmech a o absenci střetu zájmů v organizačním schématu.

Revize etického rámce EÚD

Nezávislé vzájemné hodnocení etického rámce EÚD bylo provedeno v roce 2019 nejvyššími kontrolními institucemi Polska a Chorvatska, které obě mají v této oblasti zkušenosti. V závěru zprávy z nezávislého vzájemného hodnocení se uvádí, že EÚD zavedl řádné standardy, jmenovitě jde o etické standardy a kodex chování členů. Tým provádějící vzájemné hodnocení nicméně předložil konkrétní doporučení, jejichž cílem je přispět k větší jasnosti a ucelenosti etického rámce EÚD a k jeho průběžnému zdokonalování.

Další přezkum etického rámce EÚD byl dokončen v roce 2022. Po hodnocení provedeném externím konzultantem, který předložil řadu doporučení týkající se různých oblastí, byly etické standardy EÚD aktualizovány.

Etický výbor

Etický výbor tvoří tři osoby jmenované na základě návrhu předsedy na dobu tří let (s možností prodloužení o jedno funkční období): dva členové EÚD a jedna externí osoba vybraná na základě svých schopností, zkušeností a odborných kvalit.

Etický výbor projednává otázky etické povahy, které považuje za relevantní pro standardy EÚD a jeho pověst; sem spadá i posuzování externích aktivit členů EÚD.

Stálí členové:

  • George Marius Hyzler, člen EÚD
  • Lefteris Christoforou, člen EÚD
  • Melchior Wathelet, bývalý generální advokát Soudního dvora Evropské unie

Náhradníci:

  • François-Roger Cazala, člen EÚD
  • Nikolaos Milionis, člen EÚD
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, bývalá soudkyně Tribunálu

Poradci pro otázky etiky

Generální tajemník jmenuje poradce pro otázky etiky z řad zaměstnanců Účetního dvora.

Všichni zaměstnanci mají právo a možnost tyto poradce požádat o důvěrné a nestranné poradenství v následujících záležitostech:

  • hodnoty a zásady, které se od zaměstnanců očekávají (například nezávislost, integrita, nestrannost, odbornost),
  • konkrétní citlivé otázky týkající se např. reálného nebo domnělého střetu zájmů, přijímání darů atd.

Dary a pohostinnost

Členové EÚD nesmí přijímat dary, jejichž hodnota přesahuje 150 EUR. Pokud z důvodu diplomatických zvyklostí obdrží dar s hodnotou vyšší, než je uvedená částka, předají tento dar generálnímu tajemníkovi. Sekretariát Účetního dvora spravuje registr darů v hodnotě přesahující 150 EUR, který je veřejně dostupný a naleznete jej níže. ​Členové nesmějí přijímat žádné platby za jakékoli externí činnosti vykonané během jejich funkčního období ani za publikace v této době vydané. Pokud byla platba provedena, darují ji dobročinné organizaci dle své volby.

Pracovníci EÚD nesmí od třetích stran přijímat dary, pozornosti jako jídlo či ubytování nebo jiné výhody, jejichž peněžitá hodnota přesahuje 50 EUR. Dary v hodnotě od 50 EUR do 150 EUR lze přijmout pouze se souhlasem orgánu oprávněného ke jmenování.

Pracovní činnost vedoucích pracovníků po ukončení služebního poměru

Na základě článku 16 služebního řádu jsou všichni úředníci i po odchodu z činné služby nadále povinni chovat se čestně a uvážlivě, pokud jde o přijímání některých funkcí nebo výhod. Bývalí úředníci, kteří hodlají do dvou let po opuštění služby vykonávat pracovní činnost, jsou povinni o tom informovat svůj služební orgán, aby služební orgán mohl rozhodnout, zda činnost zakázat, nebo s ní vyjádřit souhlas (při dodržení případných omezení).

V případě bývalých vedoucích pracovníků třetí pododstavec článku 16 služebního řádu dále stanoví, že orgán oprávněný ke jmenování v zásadě zakáže v průběhu 12 měsíců od skončení služebního poměru lobbovat ve prospěch vlastního podniku, klientů či zaměstnavatelů u pracovníků jejich bývalého orgánu v záležitostech, za něž byli v průběhu posledních tří let služebního poměru odpovědní.

Článek 16 čtvrtý pododstavec služebního řádu stanoví, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 je každý orgán povinen každoročně zveřejňovat informace o provádění třetího pododstavce, včetně seznamu posuzovaných případů.

Informace o pracovních aktivitách vyšších úředníků EU po odchodu ze služby jsou uvedeny v této zprávě:

Sdělení o zveřejnění informací týkající se pracovních aktivit vedoucích pracovníků po odchodu ze služby (Článek 16 třetí a čtvrtý pododstavec služebního řádu) – výroční zpráva za rok 2022.

Související odkazy