No
No
 

Od svého vzniku EÚD soustavně prosazuje spolupráci s nejvyššími kontrolními institucemi (NKI) členských států EU.

Dvoustranná spolupráce v oblasti auditu prostředků EU

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) požaduje, aby EÚD a vnitrostátní kontrolní orgány členských států spolupracovaly v duchu důvěry při zachování své nezávislosti. Spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi členských států EU a EÚD byla zahájena již v roce , kdy byl Účetní dvůr zřízen, a během let se dále rozvíjela.

Vícestranná spolupráce na úrovni Kontaktního výboru

EÚD aktivně spolupracuje s NKI členských států EU v rámci Kontaktního výboru.
Kontaktní výbor je uskupením vedoucích představitelů NKI členských států EU a EÚD a zasedá každý rok. Dává prostor ke spolupráci a výměně odborných znalostí a zkušeností o auditu prostředků EU a dalších záležitostech spojených s EU. Každodenní kontakty zajišťují kontaktní osoby jmenované jednotlivými institucemi. Pro vypracování společných stanovisek a postupů se využívají pracovní a odborné skupiny a sítě.

 

Síť nejvyšších kontrolních institucí kandidátských a potenciálních kandidátských zemí

EÚD spolupracuje s NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí EU s cílem zabezpečit pravidelnou výměnu informací, vypracovat auditní metodiky a podporovat profesní vzdělávání. Tato spolupráce probíhá v partnerství s iniciativou SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), což je společná iniciativa Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a EU.

Hlavním nástrojem spolupráce je síť NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí EU, která funguje podobně jako Kontaktní výbor. Během let se v jejím rámci konala pravidelná zasedání vedoucích představitelů NKI, semináře, workshopy a souběžné audity. Hlavním cílem je podpořit zavádění auditních metod a technik v souladu s mezinárodními standardy a osvědčenou praxí EU.

network  

Související odkazy

Nejvyšší kontrolní instituce zemí EU
Síť nejvyšších kontrolních institucí kandidátských zemí