No
No
 
Účetní dvůr jako orgán EU provádí své audity v rámci daném právními předpisy EU.

Evropský účetní dvůr – orgán EU

EÚD je orgánem Evropské unie. Tento status získal v roce kdy vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva.

Evropský účetní dvůr – nezávislý externí auditor EU

"Účetní dvůr provádí kontrolu účetnictví Unie" (SFEU (článek 285)

Naše audity mají dva cíle: zlepšit finanční řízení a zpřístupnit informace o využívání finančních prostředků EU občanům EU.

Naše povinnosti podle Smlouvy

Náš mandát vychází ze Smlouvy o fungování Evropské unie.

Smlouva nám dává tyto specifické úlohy:

Vypracováváme výroční zprávu o příjmech a výdajích EU.

  • Podrobně zkoumáme finanční účty EU. Máme-li podezření, že v účetní závěrce je něco chybně, věc vykážeme a postoupíme ji k dalšímu šetření.

  • V naší výroční zprávě předkládáme Evropskému parlamentu a Radě svůj oficiální výrok – „prohlášení o věrohodnosti“ – o tom, zda je účetní závěrka EU spolehlivá a zda byly uskutečněné operace legální a správné.

Prošetřujeme i jiné záležitosti týkající se výdajů EU.

  • Vydáváme zvláštní zprávy s připomínkami ke konkrétním otázkám: například účinnosti výdajů EU v dané oblasti.
  • Ostatní orgány EU nás mohou požádat o formální stanovisko k jakékoli záležitosti týkající se rozpočtu EU.

Pomáháme také Evropskému parlamentu a Radě při provádění jejich vlastních kontrol plnění rozpočtu.

Hlavními právními předpisy upravujícími naši auditní činnost jsou články 310 až 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Obzvláště důležité jsou tři články:

Jednací řád

Naše činnost se řídí různými vnitřními pravidly a postupy. Nejdůležitější z nich je náš jednací řád, který stanoví, jak naše organizace funguje. Jednací řád musí být podle Smlouvy schválen Radou Evropské unie.

Etický rámec

Etické pokyny a kodex chování členů EÚD jsou k dispozici na stránce věnované etickým otázkám.

Související odkazy