Yes
No

​​EÚD je aktivním členem Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a jejího evropského regionálního uskupení (EUROSAI). Prostřednictvím této činnosti se tak podílí na vývoji oblasti auditu veřejného sektoru v celosvětovém měřítku.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI (Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí) je profesní organizace nejvyšších kontrolních institucí (NKI) zemí, které jsou členy Organizace spojených národů nebo jejích specializovaných agentur. V současnosti ji tvoří 195 plnoprávných členů (mezi nimiž je EÚD jediným nadnárodním orgánem), pět mezinárodních organizací s přidruženým členstvím a dva přidružení členové. INTOSAI je jednou z podpůrných organizací Organizace spojených národů.

EÚD se od roku 1980 aktivně podílí na činnosti řady pracovních oblastí INTOSAI (a činil tak i před tím, než se stal plnoprávným členem). Zajišťuje zejména praktické vstupy pro přípravu standardů a pokynů a podporuje osvědčené postupy a zajišťování kvality. EÚD se také účastnil každého kongresu INTOSAI, které se konají jednou za tři roky, a při mnoha příležitostech převzal odpovědnost za téma kongresu.

Roku 2004 došlo k úpravě stanov organizace INTOSAI s ohledem na členství NKI z řad nadnárodních organizací a EÚD se stal jejím plnoprávným členem.

EÚD se aktivně podílí na činnostech INTOSAI, které směřují k vypracování profesních auditorských standardů. Na XXIV. kongresu INTOSAI v listopadu 2022 se EÚD ujal předsednictví výboru pro profesní standardy (PSC), poté co v letech 2016 až 2022 působil v místopředsednické funkci. V této funkci získal EÚD místo ve správní radě INTOSAI.

EÚD je rovněž členem výborů pro budování kapacit a sdílení znalostí INTOSAI a hraje aktivní roli v několika pracovních skupinách těchto výborů.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

EÚD je členem Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI), která je evropským regionálním uskupením INTOSAI.

Organizace EUROSAI byla založena v roce 1990 dvaceti devíti evropskými nejvyššími kontrolními institucemi a EÚD a v současné době má 51 členů. EÚD se od jejího založení aktivně podílí na činnosti mnoha jejích pracovních skupin.

V období 2008–2011 vykonával EÚD funkci externího auditora EUROSAI a v období 2011–2017 byl členem její správní rady.

Nezávislá hodnocení

Jako nejvyšší kontrolní instituce se EÚD snaží být na špičce vývoje auditu veřejného sektoru. Působí proto spolu s dalšími NKI v Mezinárodní organizaci nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a v jejím regionálním uskupení EUROSAI, kde se podílí na přípravě profesních standardů a osvědčených postupů. EÚD velmi brzy začal využívat jako nástroj rozvoje a šíření osvědčené praxe mezi NKI nezávislá hodnocení (peer review).

Při prvním nezávislém hodnocení EÚD v roce 2008 se prověřovaly všechny aspekty jeho auditních a administrativních činností. Prověrku vedl Úřad generálního auditora Kanady ve spolupráci s NKI Rakouska, Norska a Portugalska.

Druhé nezávislé hodnocení vedené německým Spolkovým účetním dvorem spolu s nejvyššími kontrolními institucemi Francie a Švédska bylo dokončeno v roce 2013. Jeho předmětem byly postupy EÚD pro audit výkonnosti a kontrola opatření přijatých na základě doporučení nezávislého hodnocení z roku 2008.

Třetí nezávislé hodnocení EÚD, dokončené v roce 2020, se zaměřovalo na provádění strategie EÚD v období 2018 –2020. Toto hodnocení proběhlo pod vedením Estonského národního kontrolního úřadu ve spolupráci s NKI Dánska, Nizozemska a Spojených států amerických.

Související odkazy