No
No

Evropská unie respektuje soukromí uživatelů.

Politika Evropské unie v oblasti „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Unie“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne .

Tato všeobecná politika se vztahuje na všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie, které využívají doménu europa.eu.

Přestože většinu těchto stránek si můžete prohlížet, aniž byste o sobě poskytli jakékoli informace, v některých případech, pokud byste si přáli využít elektronických služeb, se poskytnutí osobních údajů vyžaduje.

Na internetových stránkách, kde se osobní informace vyžadují, se tyto informace zpracovávají v souladu s výše uvedeným nařízením a jsou zde uvedena prohlášení o ochraně soukromí, která informují o tom, jak budou vaše údaje využity.

 • U každé elektronické služby správce údajů stanoví, jak a k jakému účelu budou osobní údaje zpracovávány, a dbá na to, aby tato elektronická služba splňovala zásady ochrany soukromí.

 • V každém orgánu a instituci dohlíží na uplatňování ustanovení nařízení pověřenec pro ochranu osobních údajů. Ten také poskytuje poradenství správcům, pokud jde o jejich povinnosti (viz články 43–45 nařízení).

 • Evropský inspektor ochrany údajů působí jako nezávislý orgán dozoru pro všechny orgány a instituce (viz články 52–60 nařízení).

Internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu europa.eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad obsahem těchto stránek nemáme žádnou kontrolu, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Co je to elektronická služba?

Elektronická služba na internetových stránkách orgánů a institucí Evropské unie je službou nebo zdrojem poskytovaným na internetu, jehož cílem je zlepšit komunikaci mezi evropskými orgány a institucemi a podniky nebo veřejností.

Na internetových stránkách orgánů a institucí Evropské unie jsou nebo budou poskytovány tři druhy elektronických služeb:

 • Informační služby, které poskytují veřejnosti, sdělovacím prostředkům, podnikům, orgánům státní správy a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a účinný přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost politik a činností EU i jejich porozumění;

 • Služby interaktivní komunikace, které zlepšují styk s veřejností, podniky, občanskou společností a veřejnými činiteli, a usnadňují tak konzultace o politikách a zpětnou vazbu, čímž přispívají k utváření politik a k činnostem a službám EU;

 • Transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí v rámci EU, jako je například zadávání veřejných zakázek, finanční operace, nábor zaměstnanců, registrace pro účast na akcích nebo pořizování či koupě dokumentů.

Informace obsažené v prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí obsahuje tyto informace týkající se využití vašich údajů:

 • Kdo shromážděné informace spravuje a proč jsou shromažďovány, na jakém právním základě a pomocí jakých technických prostředků. EU shromažďuje osobní informace pouze tehdy, jsou-li potřebné k určitému účelu, a informace nevyužije znovu k žádnému jinému účelu, než k jakému byly osobní údaje shromážděny.
 • Komu jsou vaše údaje zpřístupněny. EU zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro výše uvedené účely, a pouze uvedeným příjemcům nebo kategoriím příjemců. EU nikomu nepředává vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu;
 • Vaše práva uvedená v článcích 17 až 24 nařízení (EU) č. 2018/1725: máte právo na přístup ke svým osobním údajům, a pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu bez zbytečného odkladu; za určitých podmínek máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich použití; v příslušných případech máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací a dále máte právo na přenositelnost údajů. Žádosti budou posouzeny a odpověď vám bude sdělena bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o dva další měsíce, je-li to nutné.

Prohlášení o ochraně soukromí může také obsahovat tyto informace týkající se využití vašich údajů:

 • právo požádat, aby (v možné míře) jakékoli změny ve vašich osobních údajích byly oznámeny dalším stranám, kterým byly vaše údaje zpřístupněny; právo být informován, zda poskytování osobních údajů je povinné či nepovinné, jakož i právo být informován o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů; právo nebýt předmětem automatických rozhodnutí (prováděných výhradně stroji), která se vás týkají, jak to vymezují příslušné předpisy; v příslušných případech právo kdykoli odvolat svůj souhlas.
 • Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány. EU uchovává údaje pouze po dobu potřebnou k jejich shromáždění nebo zpracování.
 • Na koho se můžete obrátit s případnými dotazy či stížnostmi.

Související odkazy