No
No
 

Finanční nařízení je základním právním aktem, který stanovuje zásady a postupy pro sestavování a plnění rozpočtu EU a také pro kontrolu finančních prostředků EU.

Rozpočet EÚD

EÚD je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Náš rozpočet představuje méně než 0,1 % celkových výdajů EU a přibližně 1,5 % všech správních výdajů.

Popis našeho rozpočtu a jeho plnění naleznete ve zprávě EÚD o činnosti.

Zprávy externího auditora o účetní závěrce Evropského účetního dvora

Naši účetní závěrku sestavuje účetní EÚD a každoročně ji ověřuje externí auditor.

Ověřená účetní závěrka se zasílá spolu se zprávami externího auditora Evropské komisi za účelem konsolidace a dále Evropskému parlamentu a Radě.

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení

Tato zpráva uvádí přehled plnění našeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na naše činnosti. Zpráva se zasílá Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě.

Zpráva pověřené schvalující osoby

Tato zpráva obsahuje informace o tom, jak řídíme své zdroje, a informace o efektivnosti a účinnosti našich systémů vnitřní kontroly. Jejím prostřednictvím se vedení zodpovídá ze své činnosti v rámci EÚD i navenek vůči rozpočtovým orgánům.

Zprávu zveřejňuje každý rok generální tajemník v souladu s čl. 74 odst. 9 finančního nařízení. Zasílá se Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě v rámci každoročního postupu udílení absolutoria za plnění rozpočtu.

Zprávy EÚD o udržitelnosti

Podávání zpráv o udržitelnosti je praxe spočívající v měření výkonnosti organizace, zveřejňování informací a odpovědnosti vůči interním a externím zúčastněným stranám v této oblasti a současném vynakládání úsilí o dosažení cíle udržitelného rozvoje.

EÚD je odhodlán být udržitelnou institucí a již po několik let postupně zintenzivňujeme své úsilí o minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí. Udržitelnost je však víc než jen ekologizace. Jde rovněž o hospodářský dopad, etiku a správu věcí veřejných, dodržování právních a správních předpisů a především o lidi.

V našich zprávách uvádíme přehled hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů našich operací.

Související odkazy

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu (IAS) EÚD byl vytvořen v roce 2002 jako součást správní reformy a v souladu s novým finančním nařízením č. 1605/2002, jež zavedlo zásadu „řádného finančního řízení“.

Jmenování a funkce interního auditora jsou stanoveny v článcích 117 až 122 finančního nařízení 2018/1046.

IAS provádí své audity, jež se týkají všech činností a útvarů orgánu, zcela nezávisle. Má úplný a neomezený přístup k veškerým informacím, jež ke své práci potřebuje.

EÚD předává každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující shrnutí počtu a druhu provedených interních auditů, předložená doporučení a opatření přijatá na základě těchto doporučení.

Výbor pro interní audit

Máme též výbor pro audit odpovědný za oblast interního auditu. Výbor se skládá z členů EÚD a jedné externí osoby.

Současnými členy výboru pro interní audit jsou:

Hannu TAKKULA

člen EÚD

Marek OPIOŁA

člen EÚD

Katarína KASZASOVÁ

členka EÚD

Paul KOECHLIN

externí odborník

Související odkazy