Yes
No 

 

2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Zvláštní zpráva 04/2024: Dosažení cílů EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Přezkum 02/2024: Zprávy Komise o právním státu
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Zvláštní zpráva 03/2024: Právní stát v EU
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Stanovisko 01/2024 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro reformy a růst pro země západního Balkánu
Přezkum 01/2024: Opatření EU v oblasti stáží pro mladé lidi
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Zvláštní zpráva 02/2024: Koordinační úloha Evropské služby pro vnější činnost
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Zvláštní zpráva 01/2024: Snižování emisí oxidu uhličitého z osobních automobilů
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Zvláštní zpráva 29/2023: Podpora EU pro udržitelná biopaliva v dopravě
Pracovní program na rok 2024 a následující období
2024+ work programme
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Zvláštní zpráva 27/2023: Prověřování přímých zahraničních investic v EU
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Zvláštní zpráva 28/2023: Zadávání veřejných zakázek v EU
Zpráva o podmíněných závazcích vyplývajících z toho, jak Jednotný výbor pro řešení krizí, Rada nebo Komise plnily své úkoly podle tohoto nařízení, za rozpočtový rok 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Zvláštní zpráva 25/2023: Politika EU v oblasti akvakultury
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Výroční zpráva o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Přezkum 06/2023: Výroční zpráva Komise ořízení a výkonnostirozpočtu EUza rok 2022
Přezkum 05/2023: Reforma správy ekonomických záležitostí EU: příležitosti s riziky a výzvami
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Special report 24/2023: Smart cities
Zvláštní zpráva 24/2023: Inteligentní města
Představení výroční zprávy Evropského účetního dvora o agenturách EU za rok 2022
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2022
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
ECA Journal N° 2/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Zvláštní zpráva 26/2023: Rámec pro sledování výkonnosti Nástroje pro oživení a odolnost
Zvláštní zpráva 20/2023: Podpora lidí se zdravotním postižením
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Zvláštní zpráva 20/2023: Podpora osob se zdravotním postižením
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
Stanovisko 04/2023