Yes
No 

 

Annual reports concerning the financial year 2022
Výroční zprávy za rozpočtový rok 2022
2022 - Audit EU ve zkratce
2022 - EU audit in brief
Výroční zpráva EÚD za rok 2022 – glosář
2022 annual report – Glossary
Výroční zpráva za rok 2022 - Deset nejčastěji kladených otázek
2022 annual report - The 10 most frequently asked questions
Annual report - Key figures for 2022
Výroční zpráva - Hlavní údaje za rok 2022
Zvláštní zpráva 23/2023: Restrukturalizace a výsadba vinic v EU
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Zvláštní zpráva 22/2023: Energie z mořských obnovitelných zdrojů v EU
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Zvláštní zpráva 21/2023: Iniciativa Spotlight pro ukončení násilí páchaného na ženách a dívkách
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Zvláštní zpráva 19/2023: Úsilí EU v oblasti udržitelného hospodaření s půdou
Přezkum 04/2023: Digitalizace hospodaření s fondy EU
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Příručka naší metodiky
Special report 17/2023: Circular economy
Zvláštní zpráva 17/2023: Oběhové hospodářství
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Rozpočtový rok 2022 - Zpráva pověřené schvalující osoby (podle čl. 74 odst. 9 finančního nařízení)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Zvláštní zpráva 18/2023: Cíle EU v oblasti klimatu a energetiky
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Zvláštní zpráva 15/2023: Průmyslová politika EU v oblasti baterií
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Zvláštní zpráva 16/2023: Jak Komise spravuje dluh nástroje Evropské unie na podporu oživení (NGEU)
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Zvláštní zpráva 14/2023: Programování Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Zvláštní zpráva 12/2023: Dohled EU nad úvěrovým rizikem bank – ECB vystupňovala své úsilí, avšak je zapotřebí dalších kroků, aby se zvýšila jistota, že je úvěrové riziko řádně řízeno a kryto
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Zvláštní zpráva 13/2023: Oprávněné hospodářské subjekty
Naše činnosti v roce 2022 – Výroční zpráva o činnosti Evropského účetního dvora
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Zvláštní zpráva 10/2023: Přípravná akce zaměřená na obranný výzkum – Podařilo se získat určité poznatky, ale kvůli krátké době trvání a omezeným výsledkům má zkušební režim pro zvyšování výdajů EU na obranu jen malý význam
Zvláštní zpráva 11/2023: Podpora EU určená na digitalizaci škol
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Zvláštní zpráva 09/2023: Zajištění dodavatelských řetězců zemědělských produktů během pandemie COVID-19
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
Přezkum č. 03/2023: Přeprava živých zvířat v EU: výzvy a příležitosti