Yes
No 

 

Zvláštní zpráva 11/2024: Průmyslová politika EU v oblasti obnovitelného vodíku
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
Přezkum 03/2024: Přehled informací o rámci pro získávání jistoty a o klíčových faktorech vedoucích k chybám ve výdajích na soudržnost v letech 2014–2020
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Zvláštní zpráva 10/2024: Uznávání odborných kvalifikací v EU
2023 - Zpráva pověřené schvalující osoby o činnosti (podle čl. 74 odst. 9 finančního nařízení)
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Zvláštní zpráva 09/2024: Bezpečnost dodávek plynu v EU
ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Zvláštní zpráva 08/2024: Ambice EU v oblasti umělé inteligence
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Zvláštní zpráva 07/2024: Systémy Komise pro zpětné získání neoprávněných výdajů EU
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Evropský účetní dvůr - Naše činnosti v roce 2023
Zvláštní zpráva 06/2024: Nástroj pro uprchlíky v Turecku
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Zvláštní zpráva 05/2024: Rejstřík transparentnosti EU
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Zvláštní zpráva 04/2024: Dosažení cílů EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Přezkum 02/2024: Zprávy Komise o právním státu
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Zvláštní zpráva 03/2024: Právní stát v EU
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Stanovisko 01/2024 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro reformy a růst pro země západního Balkánu
Přezkum 01/2024: Opatření EU v oblasti stáží pro mladé lidi
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Zvláštní zpráva 02/2024: Koordinační úloha Evropské služby pro vnější činnost
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Zvláštní zpráva 01/2024: Snižování emisí oxidu uhličitého z osobních automobilů
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Zvláštní zpráva 29/2023: Podpora EU pro udržitelná biopaliva v dopravě
Pracovní program na rok 2024 a následující období
2024+ work programme
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Zvláštní zpráva 27/2023: Prověřování přímých zahraničních investic v EU
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Zvláštní zpráva 28/2023: Zadávání veřejných zakázek v EU
Zpráva o podmíněných závazcích vyplývajících z toho, jak Jednotný výbor pro řešení krizí, Rada nebo Komise plnily své úkoly podle tohoto nařízení, za rozpočtový rok 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Zvláštní zpráva 25/2023: Politika EU v oblasti akvakultury
Special report 25/2023: EU aquaculture policy