Evropský účetní dvůr („EÚD“) je vázán povinnostmi ve vztahu k ochraně osobních údajů, které vyplývají z nařízení (EU) 2018/1725(opens in new window) („nařízení“).

V souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení jmenoval EÚD jednu osobu pověřenkyní pro ochranu osobních údajů („pověřenkyně“). Jejím hlavním úkolem je pracovat nezávisle tak, aby bylo zajištěno uplatňování nařízení v EÚD.

K úkolům pověřenkyně patří:

 • poskytovat informace a poradenství osobám odpovědným za zpracování osobních údajů, včetně (sub)dodavatelů i zaměstnanců, o jejich povinnostech a právech v oblasti ochrany údajů,

 • monitorovat dodržování nařízení a dalších předpisů EU v oblasti ochrany osobních údajů, včetně vnitřních předpisů,

 • monitorovat soulad s politikami a postupy EÚD v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědností,

 • zvyšovat povědomí zaměstnanců zapojených do zpracování osobních údajů a zajišťovat jejich odbornou přípravu,

 • provádět nebo organizovat audity s cílem ověřit, jak EÚD dodržuje povinnosti v oblasti ochrany údajů,

 • zajišťovat, aby osoby, jejichž osobní údaje jsou předmětem zpracování, byly informovány o svých právech vyplývajících z nařízení,

 • poskytovat poradenství, pokud je nutné ohlásit nebo sdělit případ porušení zabezpečení osobních údajů,

 • poskytovat poradenství v souvislosti s posouzením vlivu na ochranu osobních údajů, monitorovat jeho provádění a konzultovat evropského inspektora ochrany údajů („EIOÚ“) v případě pochybností o potřebě provést posouzení vlivu na ochranu údajů,

 • poskytovat poradenství, pokud jde o potřebu předchozí konzultace s EIOÚ, jestliže by zpracování osobních údajů vedlo k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, a pokud je správce toho názoru, že riziko nelze zmírnit prostředky přiměřenými z hlediska dostupných technologií a nákladů na provedení,

 • reagovat na žádosti EIOÚ,

 • zajišťovat, aby při zpracování osobních údajů nedocházelo k poškozování práv a svobod subjektů údajů.

Pověřenkyně může předkládat konkrétní doporučení ke zvýšení ochrany údajů v EÚD.

Zaměstnanecký výbor, správci a zpracovatelé údajů, zaměstnanci EÚD a jakákoliv jiná osoba mohou s pověřenkyní konzultovat jakékoliv záležitosti týkající se výkladu nebo uplatnění nařízení, aniž by tak museli činit úřední cestou.

Pověřenkyně může také z vlastního podnětu nebo na žádost jakékoli fyzické osoby vyšetřovat otázky a skutečnosti, které přímo souvisejí s jejími úkoly, a podat zprávu osobě, která o prošetření požádala.

Nikomu nesmí být na újmu, že v souvislosti s údajným porušením nařízení nebo jiných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů kontaktoval pověřenkyni.

Rejstřík záznamů

Pověřenkyně rovněž vede rejstřík všech činností zpracování prováděných EÚD, který musí obsahovat informace vysvětlující účel a podmínky operací zpracování.

Den ochrany údajů

Dne přijala Rada Evropy úmluvu č. 108(opens in new window), která je prvním právně závazným mezinárodním dokumentem o ochraně údajů. Tuto přelomovou událost si členské státy Rady Evropy i orgány, instituce, agentury a subjekty EU každoročně připomínají oslavou Dne ochrany údajů. Smyslem tohoto dne, označovaného po celém světě také jako Data Privacy Day, je zvýšit povědomí a informovanost o ochraně soukromí a ochraně údajů a o osvědčených postupech v této oblasti.

Evropský účetní dvůr

Elena MAPELLE

pověřenkyně pro ochranu osobních údajů

kancelář K1 2/33

12 rue Alcide de Gasperi

L-1615 LUCEMBURK

Тел. +352 4398-47777

E-mail: eca-data-protection (at) eca.europa.eu

Was this page useful?

Thank you for your feedback
Sorry to hear that. Please report the issue so we can improve our website
Thank you for the information. We will investigate the issue.
What type of issue would you like to report?