No
No

Vi granskar EU:s finanser, vilket är en ytterst viktig uppgift för att förbättra ansvarsskyldigheten och insynen och därigenom öka medborgarnas förtroende. Vi granskar inkomster och utgifter inom alla EU:s verksamhetsområden, från tillväxt och jobb till miljöpolitik och klimatåtgärder.

Vi förbättrar den offentliga ansvarsskyldigheten i EU

Vårt arbete hjälper de övriga EU-institutionerna och medlemsstaterna att bättre förvalta och övervaka användningen av EU-medel. Vårt arbete är särskilt viktigt för Europaparlamentet när det beslutar om EU:s räkenskaper för det föregående året är korrekta och om medlen har använts korrekt, ett förfarande som kallas ”beviljande av ansvarsfrihet”.

Vi håller EU:s beslutsfattare och medborgare informerade

Vi utarbetar relevanta och tillförlitliga granskningsrapporter som på ett viktigt sätt bidrar till hur EU använder sina pengar och genomför sin politik. Våra rapporter tillför ett mervärde till den politiska utvecklingen: genom dem får beslutsfattare information om områden där EU behöver prestera bättre i framtiden. Rapporterna är också lättbegripliga och lättillgängliga, eftersom vi anser att EU:s medborgare lätt ska kunna förstå hur deras pengar har använts och om det har skett på ett klokt sätt och i enlighet med reglerna.

 

Endast den information som vi lämnar i våra publikationer är offentlig. För att skydda det yrkesmässiga förhållandet mellan revisorn och revisionsobjektet behandlar vi alltid styrkande handlingar och revisionsbevis konfidentiellt.

Vi offentliggör granskningsrapporter och yttranden på alla officiella EU-språk. På våra sociala medier kommunicerar vi på engelska.

Vi samarbetar nära med andra högre revisionsorgan

Omkring 80 % av EU:s budget förvaltas gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna, och kommissionen förvaltar vissa medel (t.ex. faciliteten för återhämtning och resiliens) genom direkt förvaltning med medlemsstaterna som stödmottagare. Medlemsstaterna samarbetar med kommissionen och inrättar system för övervakning och intern kontroll för att se till att EU:s medel används korrekt och i enlighet med reglerna. Utöver det arbete som utförs av revisionsrätten granskar många högre revisionsorgan i medlemsstaterna de EU-medel som förvaltas och används av de nationella förvaltningarna. Vi har ett nära samarbete med nationella revisionsorgan för att se till att EU:s utgifter granskas lika noga i hela EU.

 

Vi hjälper till att fastställa standarder för revision av offentliga finanser

Vi är fast beslutna att gå i spetsen för utvecklingen när det gäller förvaltning och revision av de offentliga finanserna. I forum som Intosai spelar vi en aktiv roll när det gäller att fastställa revisionsstandarder.

Vårt arbete får genomslag

Vårt arbete har konkret påverkan på hur EU fungerar. Beslutsfattarna vid de övriga institutionerna anser att de har nytta av våra rapporter, och externa granskare bedömer genomgående deras kvalitet som hög. Kommissionen godtar och genomför nästan alla våra rekommendationer. Och när vi följer upp ett revisionsområde efter det att våra rapporter har offentliggjorts konstaterar vi överlag att våra rekommendationer har haft en positiv inverkan.

Vi bidrar till att bekämpa bedrägerier

De flesta fel som vi upptäcker i vårt arbete är inte avsiktliga utan visar på brister i EU:s strikta budgetregler. Ibland stöter vi dock på något som inte stämmer. Revisionsrätten är EU:s externa revisor och har inte själv något mandat att utreda misstänkta bedrägerier mot EU:s ekonomiska intressen.

När vi misstänker att vi har stött på olaglig verksamhet rapporterar vi det till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som är den avdelning inom kommissionen som ansvarar för att grundligt utreda misstänkta fall av bedrägeri och korruption. Vem som helst kan anmäla misstänkta fall av bedrägeri till Olaf. Klicka här(opens in new window) om du vill uppmärksamma Olaf på något.

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Vi översänder också all information och bevisning som vi anser är relevant till Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), EU:s oberoende myndighet som utreder och lagför brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen. Mer information finns i det samarbetsavtal som reglerar vår samverkan med Eppo(opens in new window) som vi undertecknade 2021.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Länkar