No
No

Vi är unionens externa revisor.

Revisionsrättens kollegium består av en ledamot från varje medlemsstat och assisteras av omkring 900 anställda från alla EU-länder.

Vårt uppdrag

Genom vårt oberoende, professionella och verkningsfulla revisionsarbete bedömer vi sparsamheten, ändamålsenligheten, effektiviteten, lagligheten och korrektheten i EU:s åtgärder i syfte att förbättra ansvarsskyldigheten, öppenheten och den ekonomiska förvaltningen och därigenom öka medborgarnas förtroende och möta EU:s nuvarande och framtida utmaningar på ett ändamålsenligt sätt.

Vår vision

Vi strävar efter att ligga i framkant inom offentlig revision och bidra till ett mer motståndskraftigt och hållbart EU som upprätthåller de värden som unionen bygger på.

Vårt arbete bygger på följande värderingar:

 • Oavhängighet

  Vi utför vårt arbete utan påverkan som kan inverka negativt, eller kan anses inverka negativt, på vårt professionella omdöme.


 • Redbarhet

  Vi agerar hederligt, pålitligt och endast i unionens allmänna intresse och strävar efter att föregå med gott exempel i vårt yrkesmässiga arbete och förvaltningen av vår institution.

 • Objektivitet

  Vi är opartiska och objektiva och baserar våra revisionsslutsatser på tillräckliga, relevanta och tillförlitliga bevis.

 • Öppenhet

  Vi sprider våra resultat genom tydliga, heltäckande och tillgängliga rapporter som offentliggörs på alla EU-språk, samtidigt som vi respekterar kraven på konfidentialitet och dataskydd.

 • Yrkesmässigt uppförande

  I linje med internationella revisionsstandarder inhämtar, utvecklar och upprätthåller vi den högsta kunskaps-, expertis- och kompetensnivån avseende såväl offentlig revision som EU:s ekonomiska och politiska förvaltning.