No
No

Europeiska unionen vill skydda miljön i världen och en del i den strävan är EU-institutionernas miljöpolitik. Europeiska revisionsrätten har som EU-institution en skyldighet att bidra till en hållbar utveckling genom att följa principerna om sund miljöledning i sitt dagliga arbete.

Miljöpolicy

Den 28 november 2014 antog Europeiska revisionsrätten en miljöpolicy som innebar en formalisering av vårt deltagande i ett högkvalitativt miljöledningsinitiativ. Genom vår miljöpolicy förbinder vi oss att

  • vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen;
  • främja en effektiv energianvändning och vidta åtgärder för att minska förbrukningen av el, vatten och papper;
  • ta hänsyn till miljökriterier i våra förfaranden för offentlig upphandling;
  • tillämpa bästa praxis för avfallshantering;
  • uppmuntra alla anställda att agera på ett hållbart sätt och bidra aktivt till att miljöpolicyns mål uppnås.

Miljöstandarden ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Revisionsrätten uppfyller kraven för certifiering enligt den internationellt överenskomna kvalitetsstandarden ISO 14001:2015 (Miljöledningssystem) och är officiellt ISO 14001-certifierad.

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Vi deltar i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) som är ett verktyg för att utvärdera, rapportera om och förbättra organisationers miljöprestanda. Vi blev Emas-registrerade i mars 2017 och tillämpar med goda resultat ett miljöledningssystem i enlighet med Emas-förordningen (EG) nr 1221/2009, ändrad genom förordning (EU) 2017/1505, och ISO 14001.

För mer information se revisionsrättens miljöredovisning, som validerats av en ackrediterad kontrollant, där vi presenterar våra resultat i fråga om miljöprestanda och redogör för framtida förbättringsplaner.

Rapport om revisionsrättens koldioxidavtryck

Revisionsrätten tog fram sin första koldioxidbalans 2014 som ett sätt att mäta de växthusgasutsläpp som dess verksamhet genererar och med målet att systematiskt minska sina koldioxidutsläpp.

Koldioxidbalansen utvärderas på nytt och offentliggörs varje år för att synliggöra effekterna av de åtgärder som institutionen vidtar för att minska sitt koldioxidavtryck.

Revisionsrätten håller på att utarbeta en färdplan för att minska utsläppen fram till 2030 i enlighet med de mål som satts upp inom ramen för den europeiska gröna given.

Länkar: