No
No

Revisionsrättens förbindelser med Europaparlamentet och rådet


Revisionsrätten hjälper Europaparlamentet och rådet att fullgöra sina skyldigheter som budgetmyndigheter och myndigheter som beviljar ansvarsfrihet när de utövar kontroll över genomförandet av EU:s budget.

Den rättsliga grunden för revisionsrättens förbindelser med Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (rådet) fastställs i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Enligt EUF-fördraget ska revisionsrätten "biträda Europaparlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten."

Som EU:s oberoende externa revisor granskar vi räkenskaperna över unionens inkomster och utgifter och avger en förklaring till Europaparlamentet och rådet om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Vi framför också iakttagelser i särskilda frågor till Europaparlamentet och rådet i särskilda rapporter, granskningar och yttranden.

När vi lämnar våra expertiakttagelser och rekommendationer till parlamentet och rådet hjälper vi EU:s budgetmyndighet att avgöra om unionens medel uppbärs och används korrekt och att kontrollera om EU-budgeten ger valuta för pengarna.

Förbindelser med andra institutioner

Under hela budgetåret för revisionsrätten en aktiv dialog med parlamentet och rådet men värnar samtidigt sin opartiskhet som EU:s oberoende externa revisor.

En central prioritering för oss är att på ett tydligt sätt och i rätt tid förmedla våra granskningsresultat och rekommendationer till parlamentet och rådet. Den interinstitutionella dialogen gör att vårt arbete kan få en positiv inverkan på EU:s ekonomiska förvaltning och att vi kan stödja EU:s lagstiftare i ett evidensbaserat beslutsfattande och lagstiftningsarbete.

Teamet för kontakter med andra institutioner vid ordförandens direktorat (DOP) sköter och samordnar revisionsrättens kontakter med Europaparlamentet och rådet. Det formella ansvaret för revisionsrättens yttre förbindelser, särskilt förbindelserna med andra EU-institutioner, ligger hos revisionsrättens ordförande. Ordföranden får delegera uppgifter till ledamoten med ansvar för kontakterna med andra institutioner, vars uppdrag är att underlätta bredare och djupare kontakter mellan revisionsrätten och EU:s övriga institutioner och organ.

Kontakta teamet för kontakter med andra institutioner:

Förbindelser med Europaparlamentet

European Parliament
Europaparlamentet - © Europeiska unionen
Foto: EP/Genevieve ENGEL

Revisionsrättens arbete är till nytta för alla Europaparlamentets utskott och för många andra parlamentsorgan, såsom de interparlamentariska delegationerna och de politiska grupperna. Varje år presenterar vi vårt arbete för olika utskott i Europaparlamentet och andra parlamentsorgan.

Revisionsrättens viktigaste partner i Europaparlamentet är budgetkontrollutskottet (CONT-utskottet). Budgetkontrollutskottet ansvarar för parlamentets förbindelser med revisionsrätten, utarbetar parlamentets yttrande över utnämningen av våra ledamöter och behandlar våra rapporter.

Budgetkontrollutskottet ansvarar också för att kontrollera genomförandet av unionens budget, Europeiska utvecklingsfondens budget och budgeten för de institutioner och organ som finansieras av EU. Budgetkontrollutskottet har en nyckelroll i det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Eftersom vårt revisionsarbete ligger till grund för ansvarsfrihetsförfarandet arbetar budgetkontrollutskottet och revisionsrätten nära tillsammans under hela budgetåret. Budgetkontrollutskottet ansvarar också för att övervaka EU-finansieringens kostnadseffektivitet när EU:s politik genomförs. De flesta av våra särskilda rapporter och översikter presenteras därför för budgetkontrollutskottet, men resultaten av våra effektivitetsrevisioner presenteras också i allt högre grad för och diskuteras av en rad andra av Europaparlamentets fackutskott.

Förbindelser med rådet

European Council
Europeiska rådet - © Europeiska unionen

Revisionsrättens arbete är relevant för många av rådets förberedande organ. Vi presenterar alla våra särskilda rapporter för de förberedande organ som har behörighet på det aktuella ämnesområdet.

Revisionsrättens viktigaste motpart på rådet är budgetkommittén, som arbetar med EU:s årliga budgetförfarande, inklusive ansvarsfrihet. Budgetkommittén ansvarar dessutom för allt lagstiftningsarbete när det gäller EU:s finansiella lagstiftning, inklusive budgetförordningen.

Rådet utser revisionsrättens ledamöter, efter det att de har nominerats av respektive medlemsstat och efter att ha hört Europaparlamentet, i enlighet med artikel 286 i EUF-fördraget.

Förbindelser med medlemsstaternas regeringar och parlament


Revisionsrättens granskningsresultat och rekommendationer kan hjälpa medlemsstaterna att fatta beslut i frågor som rör sund förvaltning av EU:s finanser och genomförandet av EU:s politik.

Revisionsrättens ledamöter håller kontakt med sina respektive nationella regeringar och parlament. Revisionsrättens viktigaste kontakter på medlemsstatsnivå är ministerier och parlamentsutskott med ansvar för EU-frågor, finanser och offentliga räkenskaper.

Revisionsrättens team för kontakter med andra institutioner samarbetar med företrädarna för de nationella parlamenten i Europaparlamentet.

Förfarande för beviljande av ansvarsfrihet

Varje år beslutar Europaparlamentet och rådet om de ska godkänna eller "bevilja ansvarsfrihet" för Europeiska kommissionens genomförande av EU:s budget under ett visst år. Detta förfarande kallas det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

President of the European Court of Auditors
Foto: Europaparlamentets multimediecentrum

För att stödja parlamentet och rådet i deras arbete som EU:s budgetmyndighet tillhandahåller revisionsrätten de två institutionerna årsrapporter med en revisionsförklaring om tillförlitligheten i EU:s räkenskaper och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

Varje höst inleds ansvarsfrihetsförfarandet officiellt när revisionsrättens ordförande presenterar årsrapporten för CONT i Europaparlamentet samma dag som den offentliggörs. Därefter presenterar revisionsrättens ordförande årsrapporten för hela parlamentet vid ett plenarsammanträde.

På rådet inleds förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet med att revisionsrättens ordförande presenterar årsrapporten för Ekofinrådet.

Budgetkontrollutskottet anordnar offentliga utfrågningar för varje viktigt EU-politikområde, vilket omfattar alla EU:s institutioner och organ. Revisionsrättens föredragande ledamöter deltar i dessa utfrågningar om ansvarsfrihet och presenterar de olika kapitlen i revisionsrättens årsrapport och relevanta särskilda rapporter och översikter.

Foto: Helena Piron/revisionsrätten

Parallellt med parlamentets utfrågningar avseende ansvarsfrihet presenterar revisionsrättens granskningsteam motsvarande kapitel i årsrapporten för rådets budgetkommitté. På grundval av revisionsrättens årsrapport utarbetar rådets budgetkommitté förslag till rekommendationer om ansvarsfrihet som den lägger fram för Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

Med utgångspunkt från de offentliga utfrågningar som anordnas vid budgetkontrollutskottets sammanträden utarbetar budgetkontrollutskottet ansvarsfrihetsbetänkanden för varje viktigt politikområde och varje institution. Budgetkontrollutskottets ansvarsfrihetsbetänkanden behandlas sedan under plenardebatten om ansvarsfrihet, där rådet också presenterar sina rekommendationer om ansvarsfrihet. Parlamentet bjuder in revisionsrättens ordförande att delta i denna offentliga debatt om ansvarsfrihet, tillsammans med kommissionsledamoten med ansvar för EU:s budget.

Vid plenarsammanträdet röstar alla ledamöter av Europaparlamentet om kommissionen och EU:s institutioner och organ ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s budget.

Efter omröstningen undertecknar parlamentets talman resolutionerna om ansvarsfrihet. När parlamentet beviljar ansvarsfrihet leder detta till ett formellt avslutande av den berörda institutionens räkenskaper för det aktuella året. Om parlamentet vägrar att bevilja ansvarsfrihet för en viss EU-institution eller ett visst EU-organ skjuts beslutet upp till nästa höst.

När ansvarsfrihetsförfarandet avslutas har nästa förfarande redan inletts. Genom att stödja EU:s budget- och ansvarsfrihetsmyndighet – det vill säga Europaparlamentet och rådet – när den utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av EU:s budget spelar revisionsrätten en avgörande roll för att upprätthålla en ekonomiskt sund och ansvarsskyldig union.

Liksom alla andra EU-institutioner och EU-organ som finansieras genom EU:s budget omfattas revisionsrätten också av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Varje år granskar Europaparlamentet och rådet revisionsrättens årsredovisning och dess verksamhet under budgetåret i fråga (vilket även en oberoende extern revisor gör) och följer det sedvanliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Budgetkontrollutskottet bjuder in revisionsrättens generalsekreterare till en offentlig utfrågning om ansvarsfrihet för att diskutera och besvara utskottsledamöternas frågor.

Länkar

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu