No
No
​​
 

Vi utför våra revisioner i enlighet med internationella revisionsstandarder och etiska riktlinjer som vi tillämpar på den specifika EU-kontexten. Dessa standarder hjälper till att garantera att vårt arbete håller hög kvalitet och är professionellt och effektivt. Vi bidrar också till utvecklingen av standarderna inom ramen för vårt internationella samarbete.

Revisioner inför revisionsförklaringen

Inför vår årliga revisionsförklaring utför vi finansiella revisioner och regelefterlevnadsrevisioner av EU-räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas korrekthet. Vi offentliggör resultaten, slutsatserna och revisionsuttalandena i våra årsrapporter. I revisionen ingår att granska ett statistiskt representativt urval av transaktioner och bedöma systemen för övervakning och kontroll för att fastställa om inkomsterna och betalningarna har beräknats korrekt och i enlighet med den rättsliga ramen. Detaljgranskning görs inom alla utgiftsprogram och i alla medlemsstater och används till särskilda bedömningar av EU-budgetens olika områden. Vi använder också det arbete som har utförts av andra revisorer som bevis till stöd för våra slutsatser.

Effektivitetsrevisioner

I våra effektivitetsrevisioner inriktar vi oss på kvaliteten på EU:s inkomster eller utgifter och på huruvida principerna för sund ekonomisk förvaltning har tillämpats. Revisionsrätten granskar program, insatser, förvaltningssystem och rutiner vid organ och institutioner som förvaltar EU-medel för att bedöma om de följer principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet när de använder dessa resurser. Våra effektivitetsrevisioner täcker ett brett spektrum av ämnen med särskild inriktning på frågor om tillväxt och sysselsättning, europeiskt mervärde, förvaltning av offentliga finanser, miljön och klimatåtgärder. Vi offentliggör resultaten av våra effektivitetsrevisioner i särskilda rapporter och samlar resultaten på detta område i en årlig rapport om EU-budgetens prestation.

Vid en effektivitetsrevision bedöms olika prestationsaspekter av offentliga insatser, bland annat input (de ekonomiska, mänskliga, materiella, organisatoriska eller lagstadgade resurser som behövs för att genomföra programmet), output (vad programmet förväntas leda till), resultat (programmets omedelbara inverkan på de direkta målgrupperna eller mottagarna) och effekter (långsiktiga förändringar i samhället som kan tillskrivas EU-insatsen).

Standarder

 

Revisionsrätten genomför sina revisioner i enlighet med de internationella standarderna för högre revisionsorgan (Issai), som utarbetats av Intosai, den internationella organisationen för högre revisionsorgan från hela världen. Vi är för närvarande ordförande för Intosais kommitté för standarder för yrkesutövningen, som spelar en ledande roll i utvecklingen av dessa standarder.

Aware – metod och vägledning

AWARE 

Mer information om vår revisionsmetod finns på revisionsrättens onlineplattform Aware (Accessible Web-based Audit Resource for the ECA). I Aware sammanförs alla våra granskningsresurser i ett enda lättillgängligt verktyg som utgör ett praktiskt stöd för våra revisorer i deras dagliga arbete.

I Aware anges de principer som vi följer i vårt arbete och där ges också vägledning om hur vi bäst tillämpar dem i praktiken för att uppnå förväntad kvalitet i fråga om output. Verktyget ger vägledning om våra finansiella revisioner, regelefterlevnadsrevisioner och effektivitetsrevisioner samt våra översikter och yttranden.

Information om hur Aware används finns på själva plattformen.

Hjälpa till att bekämpa bedrägerier mot EU:s budget

 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) är ansvarig för EU:s bedrägeribekämpning och skyddet av EU:s ekonomiska intressen. I enlighet med sitt beslut nr 43-2017 (som fastställer villkoren för samarbete med Olaf) ser revisionsrätten till att varje misstanke om bedrägeri, korruption eller någon annan olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen meddelas Olaf. Vi identifierar ibland fall av potentiella bedrägerier genom vårt revisionsarbete eller när vi meddelas av tredje part.

 

Eppo är EU:s nyinrättade oberoende åklagarmyndighet med behörighet att utreda och lagföra brott som skadar EU:s ekonomiska intressen. Revisionsrätten och Eppo har undertecknat ett samarbetsavtal som började gälla den 3 september 2021. Avtalet ger en strukturerad ram för att upprätta och upprätthålla ett ömsesidigt samarbete i syfte att skydda EU:s budget samtidigt som de båda institutionernas mandat respekteras fullt ut.

Länkar