Yes
No

​Revisionsrätten är en aktiv medlem av Intosai och dess europeiska regionala organisation (Eurosai). Detta innebär att revisionsrätten bidrar aktivt till att utveckla revisionsverksamheten inom den offentliga sektorn i världen.

Intosai

INTOSAI
INTOSAI

Intosai (Internationella organisationen för högre revisionsorgan) är samarbetsorganisationen för högre revisionsorgan i länder som är medlemmar i FN eller FN:s specialiserade organ. Organisationen består i dag av 196 fullvärdiga medlemmar (av vilka revisionsrätten är det enda överstatliga organet), fem internationella organisationer som är associerade medlemmar och två partnermedlemmar. Intosai är en stödorganisation till FN.

Revisionsrätten har sedan 1980, redan innan den blev fullvärdig medlem, deltagit aktivt i flera av Intosais verksamheter och arbetsflöden, framför allt genom att bidra praktiskt till utarbetandet av standarder och vägledning och genom att främja bästa praxis och kvalitetssäkring. Därutöver har revisionsrätten deltagit i alla Intosaikongresser som hålls vart tredje år och vid flera tillfällen ansvarat för kongresstemat.

Revisionsrätten blev fullvärdig medlem av Intosai 2004 efter att en ändring av Intosais stadgar möjliggjorde medlemskap för överstatliga organisationers högre revisionsorgan.

Revisionsrätten deltar aktivt i Intosais arbete med att utveckla yrkesmässiga revisionsstandarder. I november 2022, vid den XXIV:e Intosaikongressen, blev revisionsrätten ordförande för Intosais kommitté för standarder för yrkesutövningen efter att ha varit vice ordförande 2016–2022. I denna roll innehar revisionsrätten en post i Intosais styrelse.

Revisionsrätten är även medlem i Intosais kommittéer för kapacitetsuppbyggnad och kunskapsutbyte och har en aktiv roll i flera av kommittéernas arbetsgrupper.

Eurosai

EUROSAI
EUROSAI

Revisionsrätten är medlem av Eurosai (Europeiska organisationen för högre revisionsorgan) som är Intosais europeiska regionala organisation.

Eurosai inrättades 1990 av högre revisionsorgan från 29 europeiska länder och revisionsrätten och har i dag 51 medlemmar. Alltsedan dess har revisionsrätten deltagit aktivt i Eurosais olika arbetsgrupper.

Revisionsrätten var Eurosais externa revisor från 2008 till 2011 och medlem av dess styrelse från 2011 till 2017.

Sakkunnigbedömning (peer review)

I sin egenskap av högre revisionsorgan strävar revisionsrätten efter att ligga i framkant inom utveckling av revision inom den offentliga sektorn. Den arbetar tillsammans med andra högre revisionsorgan i Internationella organisationen för högre revisionsorgan (Intosai), och dess europeiska regionala organisation Eurosai, för att fastställa revisionsstandarder och god praxis. Revisionsrätten började tidigt använda sakkunnigbedömning som ett verktyg för att utveckla god praxis bland de högre revisionsorganen.

Vid den första sakkunnigbedömningen av revisionsrätten 2008 undersöktes alla aspekter av vår revisionsverksamhet och administrativa verksamhet. Bedömningen leddes av den kanadensiska riksrevisorns kontor tillsammans med Österrikes, Norges och Portugals högre revisionsorgan.

Den andra sakkunnigbedömningen av revisionsrätten avslutades 2013 och leddes av Tysklands högre revisionsorgan tillsammans med Frankrikes högre revisionsorgan och Riksrevisionen. Den omfattade revisionsrättens metoder för effektivitetsrevision och en uppföljning av rekommendationerna i 2008 års sakkunnigbedömning.

Vid den tredje sakkunnigbedömningen av revisionsrätten, som slutfördes 2020, bedömdes genomförandet av revisionsrättens strategi för perioden 2018–2020. Estlands revisionsorgan ledde bedömningen tillsammans med de högre revisionsorganen i Danmark, Nederländerna och Förenta staterna.

Länkar