Yes
No

​Revisionsrättens publikationer och arkiv

Merparten av våra publikationer finns tillgängliga på vår webbplats.

Revisionsrättens arkiv innehåller samtliga våra rapporter och yttranden sedan . Papperskopior av handlingar som offentliggjordes fram till har förts över till Europeiska unionens historiska arkiv i Florens.

Revisionsrättens bibliotek

Revisionsrättens bibliotek är i första hand till för revisionsrättens personal men också öppet för personal från övriga EU-institutioner och – efter ansökan – för externa forskare. Bibliotekssamlingen innehåller ett brett spektrum av publikationer om revision, redovisning, unionsrätten och EU:s politikområden. Samlingen omfattar böcker, tidskrifter, presstjänster, referenslitteratur och databaser i elektroniskt och tryckt format. Hela samlingen är sökbar online med det allmänt tillgängliga verktyget BibliotECA Discovery.

Tillgång till handlingar

Revisionsrätten strävar efter att tjäna EU-medborgarna och att bedriva sin verksamhet enligt högsta möjliga standard i fråga om öppenhet, ansvarsskyldighet och integritet.

Rättslig grund

Begäranden om tillgång till handlingar behandlas med beaktande av principen om rätten till god förvaltning och principen om öppenhet samt i enlighet med Europeiska revisionsrättens beslut nr 37-2023 om allmänhetens tillgång till revisionsrättens handlingar.

Begäran om tillgång

Begäran om tillgång till handlingar ska göras via vårt kontaktformulär på något av EU:s officiella språk.

Behandling av begäran

Varje begäran bedöms noggrant inom en månad från det att den registrerats. Beslutet om att ge eller neka tillgång till handlingar beror till exempel på om det finns ett behov av att skydda allmänintresset eller om granskningsinformationen är av konfidentiell karaktär.

Överklagande

Om begäran om tillgång till en handling har avslagits kan den sökande inom en månad från mottagandet av revisionsrättens svar lämna in en skriftlig överklagan (”bekräftande ansökan”) till revisionsrättens ordförande och begära att revisionsrätten omprövar sitt beslut. Inom högst en månad efter registreringen av en bekräftande ansökan ska revisionsrätten antingen bevilja eller neka tillgång till den begärda handlingen.

Andra rättsliga referenser

Fördraget om Europeiska unionen(opens in new window): Artikel 1.2 om processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt(opens in new window): Artikel 15.1 om öppenhet i EU-institutionernas arbete och artikel 15.3 om rätt till tillgång till handlingar.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(opens in new window): Artikel 42 om rätt till tillgång till handlingar.

Användbara länkar