No
No
 

Revisionsrätten är ett kollegialt organ som består av 27 ledamöter, en från varje medlemsstat.

Revisionsrättens ledamöter och revisionspersonal är fördelade på fem revisionsavdelningar.

Avdelningarna, som leds av en vald doyen, antar särskilda rapporter, översikter, särskilda årsrapporter och yttranden. De utarbetar också revisionsrättens årsrapporter om EU:s budget och om Europeiska utvecklingsfonden som antas av revisionsrätten som helhet.

Alla 27 ledamöter av revisionsrätten sammanträder ungefär två gånger i månaden.

Revisionsrätten har ett antal kommittéer som fattar beslut om dess arbete och dess organisation. Kommittén för kontroll av revisionskvaliteten består av den ledamot som ansvarar för kontrollen av revisionskvaliteten, som är ordförande för kommittén, och en ledamot från varje avdelning. Den fattar beslut om revisionsrättens riktlinjer för revision, revisionsstandarder och revisionsmetoder.

Förvaltningskommittén består av revisionsrättens ordförande, doyenen i varje avdelning, ledamoten med ansvar för kontakter med andra institutioner och ledamoten med ansvar för kontroll av revisionskvaliteten. Den fattar beslut i frågor som rör administration, strategi, arbetsprogram och kommunikation.

Ordföranden

Europeiska revisionsrätten leds av ordföranden, en ledamot som väljs av kollegiet med uppgift att vara ”den främste bland likar” för en period av tre år som kan förnyas. Ordföranden leder revisionsrättens sammanträden, ser till att institutionen och dess verksamhet förvaltas på ett sunt sätt och företräder revisionsrätten i dess yttre förbindelser, särskilt i kontakterna med den myndighet som beviljar ansvarsfrihet.

Ledamöterna

Varje medlemsstat nominerar en kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten. Ledamöterna utses formellt av rådet efter samråd med Europaparlamentet. De utses för en period av sex år som kan förnyas. Ledamöterna avger en högtidlig försäkran att fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet och i Europeiska unionens allmänna intresse.

Ledamöterna placeras i en av de fem revisionsavdelningarna. De ansvarar för att leda revisioner och lotsa rapporter genom antagningsförfarandet på avdelnings- eller revisionsrättsnivå. När en rapport har antagits presenterar den ansvariga ledamoten den för våra institutionella intressenter, såsom Europaparlamentet och rådet, samt för medierna.

Eftersom kollegiet med 27 ledamöter är revisionsrättens högsta beslutsfattande organ har ledamöterna också befogenhet att fatta beslut om bredare strategiska och administrativa frågor.

Generalsekreteraren

Generalsekreteraren är den högsta tjänstemannen vid institutionen och utses för en period av sex år som kan förnyas. Han eller hon ansvarar för personalförvaltningen och för revisionsrättens administration.

Generalsekreteraren ansvarar också för revisionsrättens sekretariat, den avdelning vid revisionsrätten som sköter institutionens arkiv och interna förfaranden. Dataskyddsombudet och den informationssäkerhetsansvariga lyder också under generalsekretariatet.

Revisionsrättens personal

Revisionsrätten har omkring 900 anställda. De flesta är revisorer, men många arbetar med översättning och allmän administration.

Revisorerna har bred yrkesbakgrund och erfarenhet från både offentlig och privat sektor, inom exempelvis redovisning, intern och extern revision, juridik och ekonomi. Revisionsrättens översättare ser till att EU-medborgarna kan läsa våra publikationer på alla officiella EU-språk.

Revisionsrätten anställer medborgare från alla EU-medlemsstater. Som EU-tjänstemän lyder revisionsrättens personal under EU:s tjänsteföreskrifter. Bland revisionsrättens anställda finns nästan lika många kvinnor som män.

Revisionsrätten är stolt över att den sedan har skapat en hängiven, professionell och erfaren arbetsstyrka som arbetar med att skydda EU-medborgarnas ekonomiska intressen.​