No
No
 

Budgetförordningen är den grundtext som anger principerna och förfarandena för upprättandet och genomförandet av EU:s budget och kontrollen av EU:s finanser.

Revisionsrättens budget

Revisionsrätten finansieras genom EU:s allmänna budget. Vår budget utgör mindre än 0,1 % av EU:s totala utgifter och 1,5 % av de totala administrativa utgifterna.

En beskrivning av vår budget och hur vi genomför den finns i revisionsrättens verksamhetsrapport.

Den externa revisorns rapporter om revisionsrättens räkenskaper

Vår årsredovisning upprättas av revisionsrättens räkenskapsförare och granskas varje år av en extern revisor.

Den granskade årsredovisningen överlämnas tillsammans med den externa revisorns rapporter till Europeiska kommissionen som underlag för konsolideringen och till Europaparlamentet och rådet.

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen

I denna rapport ges en översikt över genomförandet av vår budget och förklaringar till olika händelser som har haft betydande påverkan på vår verksamhet. Rapporten överlämnas till Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet.

Rapport från den delegerade utanordnaren

Denna rapport innehåller information om hur vi förvaltar våra resurser och om effektiviteten och ändamålsenligheten i våra internkontrollsystem. I rapporten ges ledningen ansvarsskyldighet både internt inom revisionsrätten och externt gentemot budgetmyndigheten.

Rapporten offentliggörs av generalsekreteraren varje år i enlighet med artikel 74.9 i budgetförordningen och överlämnas till Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet som ett led i det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

Revisionsrättens hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering innebär att man mäter, redovisar och är ansvarsskyldig inför interna och externa intressenter för hur organisationen presterar i arbetet mot målet om hållbar utveckling.

Revisionsrätten är fast besluten att vara en hållbar institution, och under flera år har vi gradvis trappat upp insatserna för att minimera vår miljöpåverkan. Men hållbarhet handlar inte bara om miljöanpassning. Det handlar också om ekonomiska konsekvenser, etik och styrning samt respekt för lagar och bestämmelser och, framför allt, människor.

I vår rapportering ger vi en överblick över de ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna av vår verksamhet.

Tjänsten för internrevision

Revisionsrättens tjänst för internrevision inrättades 2002 efter en administrativ reform och inom ramen för den nya budgetförordningen (EG, Euratom) nr 1605/2002 som införde principen om en ”sund ekonomisk förvaltning”.

Internrevisorns tillsättande och arbetsuppgifter fastställs i artiklarna 117–122 i budgetförordningen (EU, Euratom) 2018/1046.

Tjänsten för internrevision är helt oberoende när den utför sina revisioner som omfattar institutionens alla verksamheter och avdelningar. Den har fullständig och obegränsad tillgång till all information som den behöver för att utföra sitt arbete.

Varje år överlämnar revisionsrätten en rapport till Europaparlamentet och rådet med en sammanställning av hur många och vilken typ av internrevisioner som har utförts, de rekommendationer som har lämnats och vilka åtgärder som har vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer.

Internrevisionskommittén

Revisionsrätten har också en revisionskommitté som ansvarar för internrevisionsfrågor. Kommittén består av ledamöter av revisionsrätten och en extern person.

De nuvarande ledamöterna av internrevisionskommittén är:

Marek OPIOŁA

ledamot av revisionsrätten

François-Roger CAZALA

ledamot av revisionsrätten

Katarína KASZASOVÁ

ledamot av revisionsrätten

Paul KOECHLIN

extern expert

Länkar