Yes
No

​Den externa revisorns rapporter om revisionsrättens räkenskaper

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken revisionsrätten ska ansvara för granskningen av unionens samtliga inkomster och utgifter, eller bestämmelserna i artikel 319 om beviljandet av ansvarsfrihet i samma fördrag, låter revisionsrätten sedan utgången av budgetåret 1987 varje år en extern revisor granska sin inkomst- och utgiftsredovisning.

De rapporter som revisionsrättens externa revisor upprättade om revisionsrättens räkenskaper för budgetåren 1987 till 1991 överlämnades endast till ordföranden i Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

Enligt det beslut som revisionsrättens ledamöter fattade vid sitt sammanträde den 8 juli 1993 skulle den externa revisorns rapporter från och med budgetåret 1992 offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Sedan 2018 års budgetförordning utfärdades offentliggörs endast de konsoliderade räkenskaperna i Europeiska unionens officiella tidning. Revisionsrätten fortsätter dock att offentliggöra sin årsredovisning på sin webbplats.

Länkar