Yes
No

Revisionsrätten tillämpar en personalpolitik med lika möjligheter för alla. Principen om lika möjligheter fastställs i den lagstiftning som ligger till grund för EU:s arbete, särskilt artikel 1d i tjänsteföreskrifterna som förbjuder diskriminering på alla grunder (såsom kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning). All form av diskriminering är förbjuden enligt våra etiska riktlinjer.

Vi har en policy för mångfald och inkludering som syftar till att skapa en arbetsmiljö präglad av mångfald och inkludering, där alla känner uppskattning och kan nå sin fulla potential.

Policyn för mångfald och inkludering är en viktig del av revisionsrättens strategiska mål. Den bygger på resultaten av tidigare handlingsplaner och ska bana väg för en mer diversifierad, mer flexibel och samtidigt mer rättvis arbetsplats där allas talanger har de bästa förutsättningarna att blomstra. Ledningen spelar en viktig roll för att möjliggöra detta: genom vårt engagemang kan vi föregå med gott exempel för resten av organisationen. Därför är det vår uppgift att se till att alla blir medvetna om fördelarna med en kultur präglad av mångfald och inkludering.

Zacharias Kolias, Europeiska revisionsrättens generalsekreterare

Transkription av videon

Mångfald och inkludering vid revisionsrätten

6 huvudaktörer Ombudet för mångfald och inkludering, General¬sekreteraren, Personal¬avdelningen, Gemensamma kommittén för lika möjligheter (Copec), Arbets-grupper, Fortbildnings¬enheten

10 prioriteringar MOBILISERA, INFORMERA OCH ENGAGERA, ATTRAHERA, INTEGRERA, FRÄMJA, ANPASSA, MÖJLIGGÖRA, SKYDDA, UPPMUNTRA, MÄTA

MOBILISERA Främja mångfald och inkludering inom ledningen

 • STÄRKT ÅTAGANDE,
 • OBLIGATORISK UTBILDNING,
 • BEDÖMNING AV MÅNGFALD OCH INKLUDERING

INFORMERA OCH ENGAGERA Främja mångfald och inkludering bland all personal

 • KOMMUNIKATION OCH FORTBILDNING,
 • ÖKA MEDVETENHETEN,
 • ARBETSGRUPPER FÖR MÅNGFALD OCH INKLUDERING

ATTRAHERA Garantera lika möjligheter och främja mångfald och inkludering vid rekrytering

 • SÖKANDE MED OLIKA BAKGRUND,
 • INKLUDERANDE OCH DIVERSIFIERADE UTTAGNINGSKOMMITTÉER,
 • DELA/OFFENTLIGGÖRA STATISTIK

INTEGRERA Beakta lika möjligheter, mångfald och inkludering vid prestationsstyrning, utvärdering, certifiering och befordran

 • FÖRÄLDRALEDIGHET FÖR MÄN,
 • HANDLEDNING,
 • GARANTERA OPARTISKHET I BEFORDRINGSFÖRFARANDET

FRÄMJA Främja jämställdhet när uppgiftsansvariga utses

 • PUBLICERA HALVÅRSUPPDATERINGAR OM KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND UPPGIFTSANSVARIGA,
 • UPPMUNTRA,
 • DELA KUNSKAP

ANPASSA Öka flexibiliteten på arbetsplatsen

 • VÄLBEFINNANDE,
 • BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV,
 • DISTANSARBETE

MÖJLIGGÖRA Skapa en inkluderande miljö för medarbetare med funktionsnedsättningar

 • TEMAVECKA OM FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR,
 • TILLGÄNGLIGHET,
 • POSITIVA ÅTGÄRDER

SKYDDA Uppmärksamma, förstå och hantera personalens åldrande

 • AKTIVA SENIORER,
 • LIVSLÅNGT LÄRANDE,
 • UTBYTEN ÖVER GENERATIONSGRÄNSER

UPPMUNTRA Uppmuntra kvinnor att söka sig till ledande positioner

 • INTERVJUER OCH HANDLEDNING,
 • EGENMAKT,
 • PROGRAM FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING

MÄTA Bedöma de framsteg som görs inom mångfald och inkludering

 • UNDERSÖKNINGAR OCH STATISTIK,
 • ÅRSRAPPORT OM MÅNGFALD OCH INKLUDERING,
 • PRESTATIONSINDIKATORER
Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)

 
​​

 ​​
Revisionsrätten – medlem i International Dual Career Network (det internationella nätverket för dubbla karriärer, IDCN) i Luxemburg IDCN

På revisionsrätten vet vi hur viktigt det är att stötta våra anställda när de börjar sin karriär i Luxemburg, men vi gör också allt vi kan för att stötta medföljande partner och makar. Vi vill bidra till en positiv och konstruktiv erfarenhet för alla och till en så smidig omställning som möjligt.

Revisionsrätten är därför stolt över att vara medlem i det internationella nätverket International Dual Career Network (IDCN) Luxembourg(opens in new window), som är en internationell sammanslutning vars fokus är att stödja medföljandes karriärutveckling och välbefinnande.

IDCN erbjuder en mängd olika tjänster. Genom nätverket kan man som medföljande få inblick i den lokala arbetsmarknaden men även hjälp med att skriva sitt cv och få tillträde till olika nätverksevenemang och lokala företagsnätverk genom andra IDCN-medlemmar. Alla medföljande till revisionsrättens anställda som är baserade i Luxemburg kan gå med i IDCN genom att registrera sig på nätverkets webbplats.