Yes
No

Ett nära samarbete mellan revisionsrätten, högre nationella revisionsorgan och internationella branschorganisationer är en grundförutsättning för att revisionsrätten ska kunna utföra sina uppgifter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Revisionsrätten arbetar också för att på ett ändamålsenligt sätt bidra till utvecklingen av revision inom den offentliga sektorn.

Såsom EU:s externa revisor eftersträvar revisionsrätten goda kontakter och arbetsrelationer med liknande organ runtom i världen. Särskild uppmärksamhet ägnar den åt att utveckla dessa kontakter i Europa, framför allt genom samarbete med högre revisionsorgan i EU:s medlemsstater och i kandidatländer och potentiella kandidatländer.

Samarbetet är nära kopplat till revisionsrättens ansvar för revisionen av EU-medel, som till stor del administreras av nationella myndigheter i medlemsstaterna. Medlemsstaternas högre revisionsorgan ger revisionsrätten värdefullt praktiskt stöd när den utför sina revisioner på plats och bidrar därmed till att revisionsrätten kan utföra sina uppgifter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Ibland deltar revisionsrätten i samordnade revisioner tillsammans med andra högre revisionsorgan.

Revisionsrätten följer internationella revisionsstandarder för offentlig sektor. Det internationella samarbetet erbjuder värdefulla möjligheter till utbyte av åsikter och erfarenheter när det gäller tillämpningen av dem.

Revisionsrätten samarbetar med andra högre revisionsorgan främst genom

  • EU:s kontaktkommitté,
  • nätverket för högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer till EU,
  • internationella organisationer för offentliga revisionsorgan, särskilt Internationella organisationen för högre revisionsorgan (Intosai) och dess europeiska motsvarighet (Eurosai).

​Länkar