Yes
No 

 

ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Särskild rapport 08/2024: EU:s ambitioner i fråga om artificiell intelligens
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Särskild rapport 07/2024: Kommissionens system för återkrav av oriktiga EU‑utgifter
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Europeiska revisionsrätten - Vår verksamhet 2023
Särskild rapport 06/2024: Faciliteten för flyktingar i Turkiet
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Särskild rapport 05/2024: EU:s öppenhetsregister
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Särskild rapport 04/2024: Trafiksäkerhet i EU
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Översikt 02/2024: Kommissionens rapportering om rättsstatsprincipen
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Särskild rapport 03/2024: Rättsstatsprincipen i EU
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Yttrande 01/2024 över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av faciliteten för reformer och tillväxt för västra Balkan
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Översikt 01/2024: EU:s åtgärder för att främja ungdomspraktik
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Särskild rapport 02/2024: Europeiska utrikestjänstens samordnande roll
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Särskild rapport 01/2024: Att minska koldioxidutsläppen från personbilar
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Särskild rapport 29/2023: EU:s stöd till hållbara biodrivmedel för transporter
2024+ work programme
Arbetsprogram för 2024+
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Särskild rapport 27/2023: Granskning av utländska direktinvesteringar i EU
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Särskild rapport 28/2023: Offentlig upphandling i EU
Rapport om eventuella ansvarsförbindelser som uppstått till följd av Gemensamma resolutionsnämndens, rådets eller kommissionens utförande av sina uppgifter enligt förordningen under budgetåret 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Särskild rapport 20/2023: Stöd till personer med funktionsnedsättning
Särskild rapport 25/2023: EU:s vattenbrukspolitik
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Översikt 06/2023: Kommissionens årliga förvaltnings- och resultatrapport för EU:s budget 2022
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Översikt 05/2023: Reformen av EU:s ekonomiska styrning: möjligheter men också risker och utmaningar
Special report 24/2023: Smart cities
Särskild rapport 24/2023: Smarta städer
Revisionen 2022 av EU:s byråer i korthet Introduktion till Europeiska revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för 2022