No
No
 
EU skal sikre beskyttelse af privatlivets fred.

Den Europæiske Unions politik for "beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner" er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af .

Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websteder på europa.eu-domænet.

Selv om du kan browse på de fleste af disse websteder uden at give oplysninger om dig selv, kræves der i nogle tilfælde personlige oplysninger, for at du kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

På de websteder, hvor der kræves personlige oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med ovennævnte forordning, og i hvert enkelt websteds erklæring om beskyttelse af privatlivets fred er det anført, hvordan oplysningerne bruges.

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en dataansvarlig, hvordan personoplysninger skal behandles og til hvilket formål, og denne kontrollerer, at e-tjenesten er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred

 • Hver enkelt institution har en databeskyttelsesrådgiver, som sikrer, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de dataansvarlige om deres forpligtelser (jf. forordningens artikel 43-45)

 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fungerer som en uafhængig kontrolmyndighed for alle institutionerne (jf. forordningens artikel 52-60).

EU-institutionernes websteder på europa.eu-domænet har også links til websteder uden for europa.eu-domænet. Vi har ingen kontrol over disse netsteders indhold, og vi anbefaler derfor, at du tjekker deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste fra en EU-institutions websted er en tjeneste eller en kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem EU-institutionerne og erhvervslivet eller offentligheden.

EU-institutionernes websteder tilbyder/vil tilbyde tre former for e-tjenester:

 • Informationstjenester, som giver offentligheden, medierne, erhvervslivet, statslige organer og andre beslutningstagere let og effektiv adgang til information og dermed øger gennemsigtigheden af og kendskabet til EU's politikker og aktiviteter

 • Interaktive kommunikationstjenester, som skal give bedre kontakt med offentligheden, erhvervslivet, civilsamfundet og offentlige interessenter og dermed fremme høringer og feedbackmekanismer med henblik på at hjælpe til at udforme politikker og bidrage til EU's aktiviteter og tjenester

 • Transaktionstjenester, som giver adgang til de basale former for transaktioner med EU, f.eks. udbud, finansielle operationer, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter m.v.

Hvilke oplysninger vil en specifik databeskyttelseserklæring indeholde?

En specifik databeskyttelseserklæring vil indeholde følgende informationer om brugen af data:

 • Hvem der kontrollerer de indsamlede oplysninger, og hvorfor de indsamles, på hvilket retsgrundlag og via hvilke tekniske midler. EU indsamler kun personoplysninger, når det er nødvendigt til et bestemt formål, og vil ikke genbruge oplysningerne til et andet formål end det, hvortil personoplysningerne blev indsamlet.
 • Hvem oplysningerne videregives til. EU videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt i forbindelse med et (eller flere) af de ovennævnte formål, og kun til de nævnte (kategorier af) modtagere. EU videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Dine rettigheder er fastsat i artikel 17-24 i forordning (EU) 2018/1725: din ret til adgang til dine personoplysninger og til uden unødig forsinkelse at få dem berigtiget, hvis de er urigtige eller udfuldstændige; din ret til under visse omstændigheder at anmode om at få dine personoplysninger slettet eller anmode om en begrænsning af behandlingen heraf; i relevante tilfælde, din ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, og din ret til dataportabilitet. Anmodninger vil blive behandlet og svar givet uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne periode kan om nødvendigt forlænges med to måneder.

En specifik databeskyttelseserklæring kan også indeholde følgende informationer om brugen af dine oplysninger:

 • Din ret til at anmode om, at eventuelle ændringer i dine personoplysninger så vidt muligt meddeles til andre parter, som oplysningerne er videregivet til; din ret til at blive informeret om, hvorvidt angivelse af dine personoplysninger er obligatorisk eller frivillig og om de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger; din ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser (der udelukkende er baseret på maskiner), som berører dig, som fastsat ved lov; i relevante tilfælde, din ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage.
 • Hvor længe oplysningerne opbevares. EU opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller behandlingen af dem.
 • Hvem du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage.

Links