Yes
No

​Revisionsrettens publikationer og arkiver

De fleste af Revisionsrettens publikationer er tilgængelige på vores websted.

Revisionsrettens arkiver indeholder alle institutionens beretninger og udtalelser fra og frem. Papireksemplarer af de dokumenter, der blev offentliggjort frem til  , er blevet overført til vores beholdning i Den Europæiske Unions Historiske Arkiver i Firenze.

Revisionsrettens bibliotek

Revisionsrettens bibliotek er primært for Revisionsrettens ansatte, men er også tilgængeligt for andre EU-institutioners ansatte og efter anmodning for eksterne forskere. Samlingen omfatter en lang række publikationer om revision, regnskabsføring, EU-ret og EU-politikområder. Biblioteket har bøger, tidsskrifter, pressemateriale, referenceværker og databaser i elektronisk eller trykt format. Der kan søges online i hele samlingen gennem det offentligt tilgængelige værktøj BibliotECA Discovery.

Aktindsigt

Revisionsretten bestræber sig på at tjene EU-borgerne ved at udføre sine aktiviteter med de højest mulige standarder for gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet.

Retsgrundlag

Begæringer om aktindsigt behandles i overensstemmelse med princippet vedrørende retten til god forvaltning og princippet om gennemsigtighed samt i overensstemmelse med Den Europæiske Revisionsrets afgørelse nr. 37-2023 om aktindsigt i Revisionsrettens dokumenter(opens in new window).​

Begæring om aktindsigt

(opens in new window)

Begæringer om aktindsigt skal indgives ved hjælp af vores (opens in new window)kontaktformular og kan skrives på hvilket som helst af de officielle EU-sprog.

Behandling af begæringer

Hver begæring vurderes nøje inden for en måned efter registreringen af begæringen. Afgørelsen om at give eller afslå aktindsigt vil bl.a. afhænge af, om det er nødvendigt at beskytte den offentlige interesse, eller om revisionsoplysningerne har en fortrolig karakter.

Klage

Hvis der gives afslag på aktindsigt i et dokument, kan den, der har fremsat begæringen, senest en måned efter modtagelsen af Revisionsrettens svar indgive en skriftlig klage (en "genfremsat begæring") til Revisionsrettens formand med henblik på at anmode Revisionsretten om at genoverveje sit standpunkt. Senest en måned efter registreringen af en genfremsat begæring skal Revisionsretten enten give aktindsigt i det ønskede dokument eller give afslag.

Andre henvisninger til lovgivning

Traktaten om Den Europæiske Union(opens in new window): artikel 1, stk. 2, om processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde(opens in new window): artikel 15, stk. 1, om åbenhed i EU-institutionernes arbejde; artikel 15, stk. 3, om retten til aktindsigt i dokumenter.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder(opens in new window): artikel 42 om retten til aktindsigt i dokumenter.

Nyttige links