No
No

Den Europæiske Union er forpligtet til at beskytte miljøet overalt i verden, og denne forpligtelse indebærer, at dens institutioner har en miljøpolitik. Som EU-institution har Den Europæiske Revisionsret pligt til at bidrage til bæredygtig udvikling ved at anvende principperne for forsvarlig miljøforvaltning i sit daglige arbejde.

Miljøpolitik

Den 28. november 2014 vedtog Revisionsretten en miljøpolitik, hvorved den formaliserede sin deltagelse i et miljøstyringsinitiativ af høj kvalitet.

  • indføre foranstaltninger til at nedbringe sine kuldioxidemissioner
  • fremme rationel energianvendelse og tage skridt til at nedbringe sit forbrug af elektricitet, vand og papir
  • medtage miljøkriterier i sine offentlige udbudsprocedurer
  • anvende bedste praksis for affaldshåndtering
  • tilskynde alle sine ansatte til at handle bæredygtigt og bidrage aktivt til at opfylde målene for denne politik.

Miljøstandarden ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Revisionsretten overholder certificeringskravene i den internationalt aftalte kvalitetsstandard ISO 14001:2015 (miljøstyringssystem) og er officielt ISO 14001-certificeret.

Beslægtede dokumenter

Fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Vi deltager i EU's ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), et styringsværktøj til evaluering af, rapportering om og forbedring af organisationers resultater på miljøområdet. Vi blev EMAS-registreret i marts 2017, og vi anvender med et godt resultat et miljøstyringssystem i overensstemmelse med EMAS-forordningen (EF) nr. 1221/2009, som ændret ved forordning (EU) 2017/1505, og ISO 14001.

Nærmere oplysninger herom fås i Revisionsrettens miljøredegørelse, der er valideret af en akkrediteret verifikator, og hvori vi fremlægger resultaterne af vores miljøpræstationer og eventuelle fremtidige planer for forbedringer.

Rapport om Den Europæiske Revisionsrets CO2-fodaftryk

Den Europæiske Revisionsret udarbejdede i 2014 sin første CO2-opgørelse til måling af de drivhusgasemissioner, dens aktiviteter forårsager, med det mål systematisk at begrænse sine CO2-emissioner.

Denne opgørelse, der tages op til fornyet overvejelse og offentliggøres hvert år, sigter mod at overvåge indvirkningen af vores institutions indsats for at reducere sit CO2-fodaftryk.

Revisionsretten er i færd med at udarbejde en køreplan for reduktion af emissioner senest i 2030 for at nå målene i den europæiske grønne pagt.

Links: