Yes
No 

 

Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Særberetning 09/2024: Gasforsyningssikkerheden i EU
ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Særberetning 08/2024: EU's ambitioner inden for kunstig intelligens
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Særberetning 07/2024: Kommissionens systemer til inddrivelse af regelstridige EU‑udgifter
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Den Europæiske Revisionsret - Vores aktiviteter i 2023
Særberetning 06/2024: Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Særberetning 05/2024: EU's åbenhedsregister
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Særberetning 04/2024: Opfyldelse af EU's trafiksikkerhedsmål
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Analyse 02/2024: Kommissionens rapportering om retsstatssituationen
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Særberetning 03/2024: Retsstatsprincippet i EU
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Udtalelse 01/2024 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af reform- og vækstfaciliteten for Vestbalkan
Analyse 01/2024: EU-tiltag vedrørende praktikophold for unge
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Særberetning 02/2024: EU-Udenrigstjenestens koordinerende rolle
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Særberetning 01/2024: Reduktion af CO2-emissionerne fra personbiler
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Særberetning 29/2023: EU's støtte til bæredygtige biobrændstoffer i transportsektoren
2024+ Arbejdsprogram
2024+ work programme
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Særberetning 27/2023: Screening af udenlandske direkte investeringer i EU
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Særberetning 28/2023: Offentlige udbud i EU
Beretning om eventualforpligtelser opstået som følge af Den Fælles Afviklingsinstans’, Rådets eller Kommissionens udførelse af deres opgaver i henhold til denne forordning i regnskabsåret 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Særberetning 25/2023: EU's akvakulturpolitik
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Analyse 06/2023: Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport vedrørende EU-budgettet for 2022
Analyse 05/2023: Reform af EU's økonomiske styring: Muligheder med risici og udfordringer
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Special report 24/2023: Smart cities
Særberetning 24/2023: Intelligente byer