No
No
 

Vi gennemfører vores revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og etiske regler, som vi tilpasser til den specifikke EU-sammenhæng. Disse standarder er med til at sikre, at vores arbejde er af høj kvalitet, og at vi arbejder professionelt og effektivt. Vi bidrager også til udviklingen af standarderne gennem vores internationale samarbejde.

Revision med henblik på revisionserklæringen

Revisionserklæringen er vores årlige finansielle og juridisk-kritiske revision, hvor vi undersøger, om EU's regnskaber er rigtige, og om de underliggende transaktioner er formelt rigtige. Vi offentliggør de konstaterede forhold, vores konklusioner og revisionserklæringer i vores årsberetninger. Revisionen omfatter test af en tilfældig stikprøve af transaktioner og gennemgang af overvågnings- og kontrolsystemer for at afgøre, om indtægter og betalinger er beregnet korrekt og overholder relevant lovgivning og anden regulering. Vores detaljerede test omfatter alle udgiftsordninger og medlemsstater og anvendes til at give specifikke vurderinger af EU-budgettets forskellige områder. Vi anvender også arbejde udført af andre revisorer som beviskilde til støtte for vores konklusioner.

Forvaltningsrevision

Ved en forvaltningsrevision vurderer vi EU-indtægternes og -udgifternes kvalitet, og om principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning er overholdt Revisionen omfatter en gennemgang af programmer, transaktioner, forvaltningssystemer og procedurer i de organer og institutioner, der forvalter EU-midler, for at vurdere, om ressourcerne er anvendt under overholdelse af principperne om sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Vores forvaltningsrevisioner dækker en bred vifte af emner med særligt fokus på spørgsmål vedrørende vækst og beskæftigelse, EU-merværdi, forvaltning af offentlige finanser og miljø- og klimaindsats. Vi offentliggør resultaterne af vores forvaltningsrevisioner i særberetninger og samler revisionsresultaterne på dette område i en årsberetning om performance.

I forbindelse med en forvaltningsrevision vurderer revisorerne forskellige aspekter af processen i den offentlige intervention, herunder input (de finansielle, menneskelige, materielle og organisatoriske ressourcer samt de reguleringstiltag, som kræves til gennemførelsen af programmet), output (programmets produkter), resultater (programmets umiddelbare indvirkning på de direkte adressater eller modtagere) og effekt (de langsigtede ændringer i samfundet, som kan tilskrives EU-foranstaltningen).

Standarder

 

Revisionsretten gennemfører sin revision i overensstemmelse med ISSAI'erne, de internationale standarder om revision, som er vedtaget af INTOSAI, den internationale sammenslutning af overordnede revisionsorganer på verdensplan. Vi har i øjeblikket formandsposten i INTOSAI's udvalg om faglige standarder, der indtager en ledende rolle i udviklingen af disse standarder.

AWARE - metode og vejledning

AWARE 

Yderligere oplysninger om vores revisionsmetode kan findes på vores onlinebaserede metode- og vejledningsplatform AWARE (tilgængelig webbaseret revisionsressource for Revisionsretten). AWARE-platformen samler alle vores revisionsressourcer i et lettilgængeligt værktøj og giver vores revisorer praktisk støtte i deres daglige arbejde.

Platformen definerer de principper, vi følger i vores arbejde, og udstikker retningslinjer for, hvordan de anvendes i praksis for at opnå den tilsigtede kvalitet af output. Den indeholder vejledning om vores finansielle revisioner, juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner samt om vores analyser og udtalelser.

Oplysninger om, hvordan AWARE er opbygget, kan findes på selve platformen.

Bekæmpelse af svig rettet mod EU-budgettet

 

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) er ansvarligt for EU’s bekæmpelse af svig og beskyttelsen af EU's finansielle interesser. I overensstemmelse med sin afgørelse nr. 43-2017 (som fastlægger ordningerne for samarbejdet med OLAF) videresender Revisionsretten alle mistanker om svig, korruption eller andre ulovlige aktiviteter, der skader EU's finansielle interesser, til OLAF. Potentielle tilfælde af svig konstateres undertiden i forbindelse med Revisionsrettens arbejde eller meddeles til Revisionsretten af tredjeparter.

 

EPPO er EU's nye uafhængige anklagemyndighed med ansvar for efterforskning, retsforfølgning og domfældelse af lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser. Revisionsretten og EPPO har undertegnet en samarbejdsordning, som trådte i kraft den 3. september 2021. Den fastsætter en struktureret ramme for etablering og opretholdelse af et samarbejde mellem de to parter for at beskytte EU-budgettet, samtidig med at begge institutioners mandater respekteres fuldt ud.

Links