No
No
​​​
 

Revisionsretten er et kollegialt organ med 27 medlemmer, et fra hver medlemsstat.

Revisionsrettens medlemmer og revisionspersonale er fordelt på fem revisionsafdelinger.

Revisionsafdelingerne, der hver især ledes af en valgt afdelingsformand, vedtager særberetninger, analyser, særlige årsberetninger og udtalelser. De udarbejder også Revisionsrettens årsberetninger om EU-budgettet og de europæiske udviklingsfonde, der vedtages af Revisionsretten som helhed.

Revisionsretten tæller i sin helhed 27 medlemmer og samles to gange om måneden.

Revisionsretten har en række udvalg, der træffer afgørelser om dens arbejde og dens organisation. Udvalget for Kvalitetskontrol af Revisionen er sammensat af medlemmet med ansvar for kvalitetskontrol af revisionen, der er udvalgets formand, og et medlem fra hver afdeling. Det træffer afgørelser om Revisionsrettens revisionspolitikker, -standarder og -metoder.

Administrationsudvalget består af Revisionsrettens formand, afdelingsformændene, medlemmet med ansvar for institutionelle forbindelser og medlemmet med ansvar for kvalitetskontrol af revisionen. Det træffer afgørelser om spørgsmål vedrørende administration, strategi, arbejdsprogram og kommunikation.

Formanden

Den Europæiske Revisionsret ledes af en formand, dvs. et medlem, der vælges af kollegiet til at fungere som "den første blandt ligemænd" for en periode på tre år, der kan fornyes. Formanden leder Revisionsrettens møder, sikrer, at institutionen og dens aktiviteter forvaltes forsvarligt, og repræsenterer Revisionsretten i dens eksterne forbindelser, navnlig i forhold til dechargemyndigheden.

Medlemmerne

Hver medlemsstat udpeger en kandidat til at fungere som medlem af Revisionsretten. Medlemmer udnævnes formelt af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet. De udnævnes for en periode på seks år, der kan fornyes. De aflægger en højtidelig erklæring om at udføre deres opgaver i fuldstændig uafhængighed og i Den Europæiske Unions almene interesse.

Medlemmerne knyttes til én af de fem revisionsafdelinger. De er ansvarlige for at lede revisioner og styre beretninger igennem vedtagelsesproceduren på afdelingsplan eller på øverste plan i Revisionsretten. Når en beretning er blevet vedtaget, forelægger medlemmet den for vores institutionelle interessenter såsom Europa-Parlamentet og Rådet og for medierne.

Kollegiet med de 27 medlemmer er Revisionsrettens øverste beslutningstagende organ, og medlemmerne har derfor også beføjelse til at træffe afgørelser om bredere strategiske og administrative spørgsmål.

Generalsekretæren

Generalsekretæren er Revisionsrettens øverste tjenestemand og udpeges af Revisionsretten for en periode på seks år, der kan fornyes. Generalsekretæren er ansvarlig for Revisionsrettens personaleforvaltning og administration.

Generalsekretæren er også ansvarlig for Revisionsrettens sekretariat, den afdeling i Revisionsretten, der forvalter institutionens arkiv og interne procedurer. Databeskyttelsesrådgiveren og den informationssikkerhedsansvarlige hører også under Generalsekretariatet.

Revisionsrettens personale

Revisionsretten har ca. 900 ansatte. De fleste af dem er revisorer, men mange andre arbejder inden for oversættelse og generel administration.

Revisorerne kommer både fra den offentlige og den private sektor og har en bred faglig baggrund og erfaring inden for bl.a. regnskabsvæsen, intern og ekstern revision, jura og økonomi. Revisionsrettens oversættere sikrer, at EU-borgerne kan læse vores publikationer på alle de officielle EU-sprog.

Revisionsretten beskæftiger statsborgere fra alle EU-medlemsstater. Som EU-ansatte er Revisionsrettens personale underlagt EU's personalevedtægt. Revisionsretten beskæftiger næsten lige mange mænd og kvinder.

Revisionsretten er stolt af, at den siden har opbygget en loyal, professionel og erfaren arbejdsstyrke, der engageret arbejder på at beskytte EU-borgernes finansielle interesser.