No
No
 

Siden sin oprettelse har Revisionsretten konsekvent fremmet samarbejde med de overordnede revisionsorganer (OR'erne) i EU-medlemsstaterne.

Bilateralt samarbejde om revision af EU-midler

Ifølge traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Revisionsretten og medlemsstaternes revisionsinstitutioner samarbejde på grundlag af tillid, men samtidig således, at de bevarer deres uafhængighed. Samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes OR'er og Revisionsretten går tilbage til Revisionsrettens oprettelse i og er blevet udbygget i årenes løb.

Multilateralt samarbejde i Kontaktkomitéen

Revisionsretten samarbejder aktivt med EU-medlemsstaternes OR'er inden for rammerne af Kontaktkomiteen.
Kontaktkomitéen er en forsamling af formændene for OR'erne i EU og Revisionsretten, og den mødes hvert år. Den er et forum for samarbejde og udveksling af faglig viden og erfaring inden for revision af EU-midler og andre EU-relaterede spørgsmål. Den løbende kontakt varetages af kontaktpersoner, som udpeges af de enkelte institutioner. Arbejdsgrupper, netværk og taskforcer bidrager til at udvikle fælles holdninger og praksis.

 

Netværket af overordnede revisionsorganer i kandidatlande og potentielle kandidatlande

Revisionsretten samarbejder med OR'erne i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande for at befordre regelmæssig udveksling af oplysninger, udvikle revisionsmetoder og fremme faglig uddannelse. Dette foregår i partnerskab med SIGMA (støtte til forbedret offentlig ledelse og forvaltning), som er et fælles initiativ fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og EU.

Det vigtigste værktøj i dette samarbejde er netværket af OR'er i kandidatlande og potentielle kandidatlande, der stort set fungerer som Kontaktkomitéen. I årenes løb er der afholdt regelmæssige møder for OR'ernes formænd og kontaktpersoner samt afholdt arbejdsgruppemøder, seminarer og workshopper og gennemført parallelle revisioner. Hovedmålet er at fremme implementering af revisionsmetoder og ‑teknikker, som er i overensstemmelse med internationale standarder og bedste EU-praksis.

network  

Links: