No
No

Auditeerime ELi rahandust ning see on oluline ülesanne aruandekohustuse ja läbipaistvuse parandamisel ning selle abil kodanike usalduse suurendamisel. Kontrollime tulusid ja kulusid kõigis ELi tegevusvaldkondades alates majanduskasvust ja töökohtade loomisest kuni keskkonnapoliitika ja kliimameetmeteni.

Me parandame ELis aruandekohustuse täitmist

Meie töö aitab teistel ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel ELi vahendite kasutamist paremini hallata ja kontrollida. Meie töö on Euroopa Parlamendi jaoks eriti oluline, et võimaldada tal otsustada, kas ELi eelmise aasta raamatupidamise aastaaruanne on täpne ja kas vahendeid kasutatakse nõuetekohaselt. Seda protseduuri nimetatakse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluseks.

Hoiame ELi poliitikakujundajaid ja kodanikke teabega kursis

Koostame asjakohaseid ja usaldusväärseid auditiaruandeid, mis aitavad oluliselt kaasa sellele, kuidas EL kasutab oma raha ja rakendab oma poliitikat. Meie aruanded annavad poliitika kujundamisele lisaväärtust: neis teavitatakse poliitikakujundajaid valdkondadest, milles EL peab edaspidi paremini tegutsema. Samuti on need selged ja kättesaadavad, sest usume, et Euroopa kodanikel peaks olema lihtne aru saada, mida nende rahaga tehakse ning kas raha kulutatakse mõistlikult ja kooskõlas eeskirjadega.

 

Ainult meie väljaannetes sisalduv teave on üldsusele kättesaadav. Audiitori ja auditeeritava ametialase suhte kaitsmiseks hoiame tõendavaid dokumente ja auditi tõendusmaterjali alati konfidentsiaalsena.

Avaldame auditiaruandeid ja arvamusi kõigis ELi ametlikes keeltes. Suhtleme sotsiaalmeedias inglise keeles.

Teeme tihedat koostööd teiste kõrgeimate kontrolliasutustega

Ligikaudu 80% ELi eelarvest haldavad komisjon ja liikmesriigid ühiselt ning komisjon rakendab teatavaid instrumente (nt taaste- ja vastupidavusrahastut) eelarve otsese täitmise raames koos liikmesriikide kui toetusesaajatega. Liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd järelevalve- ja sisekontrollisüsteemide loomisel, et tagada ELi vahendite nõuete- ja eeskirjadekohane kasutamine. Lisaks kontrollikoja tööle auditeerivad paljud liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused Euroopa vahendeid, mida haldavad ja kasutavad nende riiklikud haldusasutused. Teeme tihedat koostööd riiklike kontrolliasutustega tagamaks, et ELi kulutusi kontrollitakse võrdselt kogu ELis.

 

Aitame kehtestada riigi rahanduse auditeerimise standardeid

Oleme pühendunud sellele, et olla avaliku sektori finantsjuhtimise ja auditi arengus esirinnas. Sellistel foorumitel nagu INTOSAI on meil aktiivne roll auditeerimisstandardite kehtestamisel.

Me avaldame mõju oma töö kaudu

Meie tööl on reaalne mõju ELi juhtimisele. Teiste institutsioonide poliitikakujundajad peavad meie aruandeid kasulikuks ning välised hindajad hindavad nende kvaliteeti järjepidevalt kõrgelt. Komisjon nõustub peaaegu kõigi meie soovitustega ja rakendab neid. Pärast aruannete avaldamist mõne auditivaldkonna korduskontrollimist leiame järjepidevalt, et meie soovitustel on olnud positiivne mõju.

Aitame kaasa pettusevastasele võitlusele

Enamik meie töö käigus avastatud vigadest ei ole tahtlikud ja need viitavad puudustele ELi rangetes eelarve-eeskirjades. Aeg-ajalt avastame aga asju, mis on reeglitega vastuolus. ELi välisaudiitorina ei ole kontrollikojal volitusi uurida ELi finantshuve kahjustava pettuse kahtluse juhtumeid.

Kui me kahtlustame, et tegemist on ebaseadusliku tegevusega, teatame sellest Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF), mis on komisjoni talitus, mis vastutab pettuse- ja korruptsioonikahtluste põhjaliku uurimise eest. Igaüks võib pettusekahtlusest OLAFile teatada. Kui soovite millelegi OLAFi tähelepanu juhtida, võtke ühendust OLAFiga, klõpsates siin.(opens in new window)

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Samuti edastame Euroopa Prokuratuurile (mis on ELi sõltumatu amet, mis uurib ELi finantshuve kahjustavaid kuritegusid ja esitab nende eest süüdistusi) kogu teabe ja tõendid, mida peame asjakohaseks. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge 2021. aastal allkirjastatud töökorraga, mis reguleerib meie suhtlust Euroopa Prokuratuuriga.(opens in new window)

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Kasulikud lingid