Yes
No

​Välisaudiitori aruanded Euroopa Kontrollikoja raamatupidamise aastaaruannete kohta

Kontrollikoja raamatupidamise kulusid ja tulusid on alates eelarveaasta 1987 sulgemisest igal aastal kontrollinud välisaudiitor, ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 (mille kohaselt vastutab kontrollikoda Euroopa Liidu kõigi tulude ja kulude auditeerimise eest) ning sama lepingu artikli 319 (mis puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmist) kohaldamist.

Kontrollikoja välisaudiitori poolt eelarveaastate 1987–1991 raamatupidamise aastaaruannete kohta koostatud aruanded edastati ainult Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni esimehele.

Vastavalt kontrollikoja liikmete 8. juuli 1993. aasta koosoleku otsusele avaldatakse välisaudiitori aruanded alates eelarveaastast 1992 Euroopa Liidu Teatajas.

Alates 2018. aasta finantsmääruse vastuvõtmisest avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas vaid konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded. Euroopa Kontrollikoda jätkab oma raamatupidamise aastaaruannete avaldamist aga oma veebisaidil.

Kasulikud lingid