No
No
 

Kontrollikoda on kolleegium, kus on 27 liiget – üks igast liikmesriigist.

Kontrollikoja liikmed ja audititöötajad jagunevad viie auditikoja vahel.

Auditikojad, mida juhivad valitud eesistujad, võtavad vastu eriaruandeid, ülevaateid, iga-aastaseid eriaruandeid ja arvamusi. Samuti koostavad nad kontrollikoja aastaaruanded ELi eelarve ja Euroopa Arengufondide kohta, mille kontrollikoda tervikuna vastu võtab.

27 liikmest koosnev kontrollikoja täiskogu tuleb kokku umbes kaks korda kuus.

Kontrollikojal on mitu komiteed, kes teevad otsuseid kontrollikoja töö ja töökorralduse kohta. Auditi kvaliteedikontrolli komitee koosneb auditi kvaliteedikontrolli eest vastutavast liikmest, kes on komitee esimees, ja ühest liikmest igast auditikojast. Komitee teeb otsuseid kontrollikoja auditipõhimõtete, standardite ja metoodika kohta

Halduskomiteesse kuulub kontrollikoja president, iga auditikoja eesistuja, institutsioonidevaheliste suhete eest vastutav liige ja auditi kvaliteedikontrolli eest vastutav liige. Ta teeb otsuseid halduse, strateegia, töökava ja teabevahetusega seotud küsimustes.

President

Euroopa Kontrollikoda juhib president, kelle valib kolleegium kolmeks aastaks ja keda saab ametisse tagasi nimetada. Presidendi roll on olla esimene võrdsete seas. Ta juhatab kontrollikoja istungeid, tagab asutuse ja selle tegevuse usaldusväärse juhtimise ning esindab kontrollikoda välissuhetes, eelkõige suhtluses eelarve täitmist kinnitava asutusega.

Liikmed

Iga liikmesriik esitab kontrollikoja liikmekandidaadi. Liikmed nimetab ametlikult ametisse nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. Liikmete ametiaeg kestab kuus aastat ja seda on võimalik pikendada. Liikmed tõotavad täita oma kohustusi täiesti sõltumatult ning vastavalt Euroopa Liidu üldistele huvidele.

Kontrollikoja liikmed on jagatud viie auditikoja vahel. Nad vastutavad auditite juhtimise ja aruannete koostamise eest kuni vastuvõtmismenetluseni auditikoja või kontrollikoja tasandil. Kui aruanne on vastu võetud, esitleb kolleegiumi liige seda meie institutsioonilistele sidusrühmadele, nagu Euroopa Parlament ja nõukogu, ning meediale.

Kuna 27 liikmest koosnev kolleegium on kontrollikoja kõrgeim otsuseid tegev organ, on liikmetel ka õigus teha otsuseid laiemates strateegilistes ja haldusküsimustes.

Peasekretär

Peasekretär on kontrollikoja kõige kõrgem ametnik, kelle kontrollikoda nimetab ametisse kuueks aastaks. Ametiaega võib pikendada. Peasekretär vastutab personalijuhtimise ja kontrollikoja halduse eest.

Lisaks vastutab ta kontrollikoja sekretariaadi eest. See on kontrollikoja talitus, mis haldab institutsiooni dokumente ja sisemenetlusi. Peasekretariaadi koosseisu kuuluvad ka andmekaitseametnik ja infoturbeametnik.

Kontrollikoja personal

Kontrollikojal on umbes 900 töötajat. Enamik neist on audiitorid, lisaks töötab suur osa ka kirjaliku tõlke ja üldise halduse valdkonnas.

Kontrollikoja audiitoritel on laiaulatuslik erialane taust ja kogemused nii avalikust kui ka erasektorist, sealhulgas raamatupidamise, sise- ja välisauditi, õiguse ja majanduse valdkonnas. Kontrollikoja tõlkijad tagavad, et ELi kodanikud saavad lugeda meie väljaandeid mis tahes ELi ametlikus keeles.

Kontrollikojas töötab kõigi ELi liikmesriikide kodanikke. Kontrollikoja töötajate kui ELi ametnike suhtes kohaldatakse ELi personalieeskirju. Kontrollikoja töötajaskonda kuulub mehi ja naisi peaaegu võrdsel arvul.

Alates aastast võib kontrollikoda uhkust tunda oma professionaalse, pühendunud ja kogenud töötajaskonna üle, kes peab oma kohuseks kaitsta liidu kodanike finantshuve.