No
No

Kontrollikoja suhted Euroopa Parlamendi ja nõukoguga


Kontrollikoda aitab Euroopa Parlamendil ja nõukogul täita oma kohustusi eelarvepädevate ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavate institutsioonidena, kes kontrollivad ELi eelarve täitmist.

Kontrollikoja ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu (nõukogu) suhete õiguslik alus määratakse kindlaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287. Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatakse, et Euroopa Kontrollikoda aitab Euroopa Parlamendil ja nõukogul kasutada oma volitusi eelarve täitmise kontrollimisel.

ELi sõltumatu välisaudiitorina vaatab kontrollikoda läbi liidu tulude ja kulude aruande ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule kinnitava avalduse raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Samuti esitame Euroopa Parlamendile ja nõukogule tähelepanekud konkreetsete teemade kohta oma eriaruannetes, ülevaadetes ja arvamustes.

Esitades Euroopa Parlamendile ja nõukogule oma ekspertide leiud ja soovitused, aitame ELi eelarvepädevatel institutsioonidel kindlaks teha, kas liidu vahendeid kogutakse ja kasutatakse õigesti, ning toetame neid järelevalves selle üle, kas ELi eelarve saavutab kulutustele vastava tulu.

Suhted teiste institutsioonidega

Kontrollikoda peab kogu eelarveaasta jooksul aktiivset dialoogi parlamendi ja nõukoguga, säilitades samal ajal oma erapooletuse ELi sõltumatu välisaudiitorina.

Meie peamine prioriteet on edastada auditileiud ja soovitused selgelt ja õigeaegselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Institutsioonidevaheline dialoog võimaldab meil oma töö kaudu avaldada positiivset mõju ELi finantsjuhtimisele ja toetada ELi seadusandjaid tõenditel põhinevas otsuste tegemises ja õigusloomealases töös.

Presidendi direktoraadi institutsiooniliste suhete osakond juhib ja koordineerib kontrollikoja suhteid Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. Kontrollikoja välissuhete, eelkõige teiste ELi institutsioonidega suhtlemise eest vastutab ametlikult kontrollikoja president. President võib delegeerida ülesandeid institutsiooniliste suhete eest vastutavale liikmele, kelle ülesanne on hõlbustada laiemaid ja tihedamaid kontakte kontrollikoja ning teiste ELi institutsioonide ja organite vahel.

Võtke ühendust institutsiooniliste suhete meeskonnaga:

Suhted Euroopa Parlamendiga

European Parliament
Euroopa Parlamendiga - © Euroopa Liidu
Fotode allikas: EP/Genevieve ENGEL

Kontrollikoja tööst saavad kasu kõik Euroopa Parlamendi komisjonid ning paljud muud parlamentaarsed struktuurid, nagu parlamentidevahelised delegatsioonid ja fraktsioonid. Igal aastal tutvustame oma tööd Euroopa Parlamendi eri komisjonidele ja teistele parlamentaarsetele struktuuridele.

Kontrollikoja peamine partner Euroopa Parlamendis on eelarvekontrollikomisjon (CONT). Eelarvekontrollikomisjon vastutab parlamendi suhete eest kontrollikojaga, koostab parlamendi arvamuse meie liikmete ametisse nimetamise kohta ja võtab arvesse kontrollikoja aruandeid.

Eelarvekontrollikomisjon vastutab ka liidu eelarve, Euroopa Arengufondi ning ELi rahastatavate institutsioonide ja asutuste eelarve täitmise kontrollimise eest. Seega on eelarvekontrollikomisjonil iga-aastases eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses keskne roll. Kuna kontrollikoja audititöö on eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse aluseks, teevad eelarvekontrollikomisjon ja kontrollikoda kogu eelarveaasta jooksul tihedat koostööd. Eelarvekontrollikomisjon vastutab ka ELi rahastamise kulutõhususe järelevalve eest ELi poliitika rakendamisel. Seega esitatakse enamik kontrollikoja eriaruandeid ja ülevaateid eelarvekontrollikomisjonile, samal ajal tutvustatakse ja arutatakse meie tulemuslikkuse alast tööd üha enam ka mitmes teises Euroopa Parlamendi valdkondlikus komisjonis.

Suhted nõukoguga

European Council
Euroopa Ülemkogu - © Euroopa Liidu

Kontrollikoja töö on oluline paljude nõukogu ettevalmistavate organite jaoks. Esitame kõik oma eriaruanded nõukogu ettevalmistavatele organitele, kes on pädevad mõnel konkreetsel teemal.

Kontrollikoja peamine partner nõukogus on eelarvekomitee, kes tegeleb ELi iga-aastase eelarvemenetlusega, sealhulgas eelarve täitmisele heakskiidu andmisega. Lisaks vastutab eelarvekomisjon kogu seadusandliku töö eest ELi finantsalaste õigusaktide, sealhulgas finantsmääruse valdkonnas.

Nõukogu nimetab kontrollikoja liikmed ametisse pärast seda, kui vastavad liikmesriigid on nad ametisse nimetanud ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga kooskõlas ELTL artikliga 286.

Suhted liikmesriikide valitsuste ja parlamentidega


Kontrollikoja auditileiud ja soovitused võivad aidata liikmesriikidel teha otsuseid küsimustes, mis on seotud ELi rahaliste vahendite usaldusväärse haldamise ja ELi poliitika rakendamisega.

Kontrollikoja liikmed suhtlevad oma riikide valitsuste ja parlamentidega. Kontrollikoja peamised kontaktid liikmesriikide tasandil hõlmavad ELi asjade, rahanduse ja avaliku sektori raamatupidamisega tegelevaid ministeeriume ja parlamendikomisjone.

Kontrollikoja institutsiooniliste suhete meeskond teeb koostööd riikide parlamentide esindajatega Euroopa Parlamendis.

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus

Igal aastal otsustavad Euroopa Parlament ja nõukogu, kas kiita heaks või anda Euroopa Komisjonile heakskiit ELi eelarve täitmisele asjaomasel aastal. Seda protsessi nimetatakse iga-aastaseks eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluseks.

President of the European Court of Auditors
Fotode allikas: EP Multimedia Centre

Selleks et toetada Euroopa Parlamenti ja nõukogu nende töös ELi eelarvepädevate institutsioonidena, esitab kontrollikoda kahele institutsioonile aastaaruanded, mis sisaldavad kinnitavat avaldust ELi raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.

Igal sügisel algatatakse ametlikult eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus, kui kontrollikoja president esitab iga-aastase aruande selle avaldamise päeval CONT Euroopa Parlamendis. Pärast seda esitab kontrollikoja president täiskogu istungil aastaaruande kogu parlamendile.

Nõukogus algab eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus kontrollikoja presidendi poolt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogule (ECOFIN) esitatava aastaaruandega.

Eelarvekontrollikomisjon korraldab iga peamise ELi poliitikavaldkonna kohta avalikke kuulamisi, mis hõlmavad kõiki ELi institutsioone ja organeid. Kontrollikoja aruandvad liikmed osalevad nimetatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise kuulamistel, tutvustades kontrollikoja aastaaruande erinevaid peatükke ning asjakohaseid eriaruandeid ja ülevaateid.

Fotode allikas: Helena Piron / Euroopa Kontrollikoda

IParalleelselt parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmise kuulamistega esitavad kontrollikoja auditirühmad oma vastavad aastaaruande peatükid nõukogu eelarvekomisjonile. Nõukogu eelarvekomisjon koostab kontrollikoja aastaaruande põhjal eelarve täitmisele heakskiidu andmise soovituste projektid, mille ta esitab Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile.

Eelarvekontrollikomisjoni koosolekutel korraldatud avalike kuulamiste põhjal koostab eelarvekontrollikomisjon eelarve täitmisele heakskiidu andmise aruanded, mis hõlmavad kõiki peamisi poliitikavaldkondi ja institutsioone. Eelarvekontrollikomisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmise aruandeid käsitletakse seejärel täiskogu arutelul eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle, kus nõukogu esitab ka oma soovitused eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta. Parlament kutsub kontrollikoja presidenti koos ELi eelarve eest vastutava volinikuga selles eelarve täitmisele heakskiidu andmise avalikus arutelus osalema.

Täiskogu istungil hääletavad kõik Euroopa Parlamendi liikmed selle üle, kas anda heakskiit komisjoni ning ELi institutsioonide ja asutuste tegevusele ELi eelarve täitmisel.

Pärast hääletust kirjutab parlamendi president eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonidele alla. Kui parlament annab heakskiidu eelarve täitmisele, suletakse institutsiooni asjaomase aasta raamatupidamiskontod ametlikult. Kui teatava ELi institutsiooni või asutuse eelarve täitmisele heakskiidu andmisest keeldutakse, lükatakse otsus edasi järgmisele sügisele.

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpetamise ajaks on järgmine menetlus juba käimas. Toetades ELi eelarve täitmise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavaid institutsioone – nimelt Euroopa Parlamenti ja nõukogu – nende kontrollivolituste kasutamisel ELi eelarve täitmise üle, on kontrollikojal oluline roll rahaliselt usaldusväärse ja vastutustundliku liidu toetamisel.

Sarnaselt kõigi teiste ELi institutsioonide ja asutustega, mida rahastatakse ELi eelarvest, kohaldatakse ka kontrollikoja suhtes eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust. Euroopa Parlament ja nõukogu kontrollivad igal aastal kontrollikoja raamatupidamise aastaaruannet ja selle tegevust kõnealusel eelarveaastal koos sõltumatu audiitori aruandega ning järgivad tavapärast eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust. Eelarvekontrollikomisjon kutsub kontrollikoja peasekretäri osalema eelarve täitmisele heakskiidu andmise avalikul kuulamisel, et vahetada arvamusi ja vastata komisjoni liikmete küsimustele.

Teemakohased lingid

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu