No
No

Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse kaitsta kasutajate isikuandmeid.

Kontrollikoja põhimõtted „füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides“ põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta määrusel (EL) nr 2018/1725.

Üldpõhimõtted hõlmavad kõigi domeeni europa.eu kasutavate Euroopa Liidu institutsioonide veebisaite.

Enamikku neist veebisaitidest võib sirvida ilma mingeid isikuandmeid esitamata, samas on isikuandmete edastamine mõnikord vajalik e-teenuste kasutamiseks.

Isikuandmeid vajavatel veebisaitidel töödeldakse neid vastavalt eespool nimetatud määrusele ning kirjeldatakse Teie isikuandmete kasutamist vastavates isikuandmete kaitse põhimõtetes:

 • vastutav töötleja määrab iga e-teenuse puhul kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab vastavuse isikuandmete kaitse põhimõtetega;

 • igas institutsioonis on andmekaitseametnik, kes tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artiklid 43–45);

 • kõigi institutsioonide järelevalve tagab sõltumatu asutusena Euroopa Andmekaitseinspektor (vt määruse artiklid 52–60)

Domeeni europa.eu alla koondatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel leidub linke, mis viivad muudele veebisaitidele. Me ei saa vastutada nende sisu eest ja soovitame seega tutvuda nende veebisaitide isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Mis on e-teenus?

E-teenus Euroopa Liidu institutsiooni veebisaidil on internetiteenus või -vahend, mille eesmärgiks on parandada kodanike ja ettevõtjate ning Euroopa institutsioonide vahelist infovahetust.

Euroopa Liidu institutsioonide veebisaidid pakuvad kolme liiki e-teenuseid:

 • infoteenuseid, mis võimaldavad üldsusele, meediale, ettevõtjatele ja valitsusasutustele ning teistele poliitikakujundajatele lihtsat ja tõhusat juurdepääsu teabele, suurendades sellega läbipaistvust ning ELi poliitikasuundade ja tegevuse mõistmist;

 • interaktiivse suhtlemise teenuseid, mis võimaldavad paremat kontakti üldsuse ja ettevõtjatega, samuti kodanikuühiskonna ja avaliku sektori sidusrühmadega, pakkudes konsultatsiooni- ja tagasisidevõimalust ning andes seeläbi oma panuse ELi poliitikasuundade, tegevuse ja teenuste kujundamisse;

 • asjaajamisteenuseid, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele toimingutele ELis, nagu hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerumine, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes sisalduv teave

Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad teabe kasutamise kohta järgmist informatsiooni:

 • Kes kontrollib kogutud teavet ja mis eesmärgil seda kogutakse, millisel õiguslikul alusel ja milliste tehniliste vahenditega? EL kogub isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik mingi konkreetse eesmärgi täitmiseks ega kasuta neid muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid koguti.
 • Kes tohib Teie andmetega tutvuda? EL edastab teavet kolmandatele isikutele vaid juhul, kui see on vajalik mainitud adressaatidele (või nende rühmadele) ühe või mitme eespool määratletud eesmärgi täitmiseks. EL ei edasta Teie isikuandmeid otseturustuse eesmärgil;
 • Määruse (EL) nr 2018/1725 artiklites 17–24 sätestatud õigused: õigus oma isikuandmetega tutvuda ja nõuda nende põhjendamatu viivituseta parandamist, juhul kui andmed on ebaõiged või ebatäielikud; teatavatel tingimustel on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist või nende kasutamise piiramist; vajaduse korral on Teil igal ajal õigus oma konkreetsest olukorrast tulenevalt esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, ning õigus andmete ülekandmisele. Taotlused vaadatakse läbi ning vastused edastatakse põhjendamatu viivituseta ja igal juhul ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajaduse korral võib seda ajavahemikku veel kahe kuu võrra pikendada.

Isikuandmete kaitse põhimõtted võivad sisaldada teabe kasutamise kohta järgmist informatsiooni:

 • õigus taotleda, et Teie isikuandmete muudatustest teavitatakse teisi isikuid, kellele andmed on avaldatud; õigus saada teavet selle kohta, kas isikuandmete esitamine on kohustuslik või vabatahtlik, ning andmete esitamata jätmise võimaliku mõju kohta; seadusest tulenev õigus sellele, et Teie suhtes ei tehta Teid mõjutavat otsust andmete automatiseeritud töötlemise (masintöötluse) abil; õigus vajaduse korral oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 • Kui kaua andmeid säilitatakse? EL säilitab andmeid üksnes nende kogumiseks ja töötlemiseks vajaliku aja jooksul.
 • Kelle poole pöörduda küsimuste ja kaebustega?

Kasulikud lingid