No
No
​​
 

Teeme oma auditeid kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja eetikakoodeksiga, mida me rakendame Euroopa Liidu kontekstis. Standardid aitavad tagada meie töö kvaliteedi, professionaalsuse ning tõhususe. Rahvusvahelist koostööd tehes panustame ka standardite arendamisse.

Kinnitava avalduse auditid

Kinnitav avaldus on me iga-aastane finants- ja vastavusaudit, mille raames me auditeerime ELi raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Avaldame sellel põhinevad leiud, järeldused ja auditarvamused oma aastaaruannetes. Audit hõlmab juhuvalimi abil valitud tehingute testimist ning järelevalve- ja kontrollisüsteemide hindamist, ning töö eesmärk on otsustada, kas tulud ja maksed on õigesti arvutatud ning kooskõlas õigusliku ja regulatiivse raamistikuga. Üksikasjalik testimine hõlmab kõiki kuluprogramme ja liikmesriike ning selle põhjal antakse erihinnangud ELi eelarve eri valdkondade kohta. Kasutame oma järelduste toetamiseks ka teiste audiitorite tööd.

Tulemusauditid

Meie tulemusauditites uuritakse ELi tulude ja kulutuste kvaliteeti ning seda, kas seejuures on järgitud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid. Tulemusauditite käigus kontrollitakse ELi vahendeid haldavate asutuste ja institutsioonide programme, tegevust, juhtimissüsteeme ja menetlusi. Selle töö eesmärk on hinnata, kas neid vahendeid kasutatakse säästlikult, tõhusalt ja tulemuslikult. Meie tulemusauditites käsitletakse väga erinevaid teemasid, eelkõige aga keskendutakse majanduskasvu ja töökohtade loomisega seotud küsimustele, Euroopa lisaväärtuse loomisele, avaliku sektori vahendite haldamisele, keskkonnale ja kliimameetmetele. Avaldame oma tulemusauditite tulemused eriaruannetes ning võtame selle valdkonna leiud kokku tulemuslikkust käsitlevas aastaaruandes.

Tulemuslikkuse auditeerimisel hinnatakse avaliku sektori tegevuse erinevaid aspekte: sisendeid (programmi elluviimiseks vajalikud rahalised, personali-, materiaalsed, organisatsioonilised või regulatiivsed vahendid), väljundeid (programmi väljundid), tulemusi (programmi otsene mõju vahetule sihtrühmale või toetusesaajale) ja mõju (ELi tegevusest tingitud pikaajalised muutused ühiskonnas).

Standardid

 

Kontrollikoja auditid vastavad ISSAI ja INTOSAI (rahvusvaheline kõrgeimate kontrolliasutuste organisatsioon) rahvusvahelistele auditistandarditele. Meil on praegu kaaseesistuja roll INTOSAI kutsestandardite komisjonis, millel on juhtiv osa nende standardite väljatöötamisel.

AWARE – metoodika ja suunised

AWARE 

Lisateave meie auditi käsitlusviisi kohta on leitav meie digitaalsel metoodika ja suuniste platvormil AWARE (kontrollikoja juurdepääsetav veebipõhine auditivahend). AWARE platvormile on koondatud kõik meie auditiressursid üheks lihtsasti kasutatavaks töövahendiks, mida meie audiitorid saavad oma igapäevases töös kasutada praktilise toena.

AWARE platvormil esitatakse meie töös kasutatavad põhimõtted ning suunised nende kasutamiseks, et saavutada väljundite vajalik kvaliteet. Platvorm sisaldab suuniseid nii meie finants-, vastavus- ja tulemusauditite kui ka ülevaadete ja arvamuste koostamiseks.

Platvormil on leitav ka teave AWARE’i ülesehituse kohta(opens in new window).

Abi võitluses ELi eelarvet kahjustava pettuse vastu

 

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) vastutab ELi pettusevastase võitluse ja finantshuvide kaitsmise eest. Kooskõlas kontrollikoja otsusega nr 43–2017 (millega sätestatakse OLAFiga tehtava koostöö kord) teavitab kontrollikoda OLAFit igast ELi finantshuve kahjustavast pettuse- või korruptsioonikahtlusest või muust ebaseaduslikust tegevusest. Kohati avastame potentsiaalse pettuse juhtumeid ka oma audititöö käigus või teavitavad meid neist kolmandad pooled.

 

Euroopa Prokuratuur on ELi uus sõltumatu prokuratuur, mille ülesanne on ELi finantshuve kahjustavate kuritegude uurimine, nende eest süüdistuse esitamine ja nende eest kohtu ette toomine. Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Prokuratuur allkirjastasid töökorra, mis jõustus 3. septembril 2021. Selles sätestatakse struktureeritud raamistik koostöösuhete loomiseks ja säilitamiseks mõlema poole vahel, et kaitsta ELi eelarvet, lähtudes samal ajal täiel määral mõlema institutsiooni volitustest.

Teemakohased lingid