Yes
No

​ÜRO kestliku arengu eesmärgid ELi kontekstis

ÜRO võttis 2015. aastal vastu kestliku arengu tegevuskava aastani 2030. See sisaldab 17 kestliku arengu eesmärki(opens in new window), mille aluseks on 169 sihti, mis omakorda põhinevad on 232 näitajal. Tegevuskava eesmärk on saavutada 2030. aastaks sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnaalane kestlik areng kogu maailmas.  

Kestliku arengu eesmärgid

ELil on ligikaudu 100 kestliku arengu eesmärkide näitajat, mis on üldjoontes kooskõlas ÜRO ülemaailmsete näitajatega, kuid ei ole nendega identsed. See võimaldab ELil keskenduda kestliku arengu eesmärkide näitajates teemadele, mis on Euroopa kontekstis eriti olulised. Euroopa Komisjon on alates 2017. aastast jälginud kestliku arengu eesmärkide rakendamist oma iga-aastastes kestliku arengu eesmärkide seirearuannetes(opens in new window).

Kestliku arengu eesmärkide asjakohasus kõrgeimate kontrolliasutuste jaoks

Rahvusvaheline Kõrgeimate Kontrolliasutuste Organisatsioon (INTOSAI) kehtestas oma 2023.–2028. aasta strateegilises kavas(opens in new window) viis peamist prioriteeti. Üks neist peamistest prioriteetidest on aidata kaasa kestliku arengu tegevuskava 2030 elluviimisele. 

Kõrgeimaid kontrolliasutused annavad sellesse oma auditite kaudu väärtusliku panuse. Kooskõlas oma volituste ja prioriteetidega saavad nad teha seiret rakendamise üle, jälgida edenemist ja teha kindlaks kõigi kestliku arengu eesmärkide saavutamise suunas tehtud edusammud.  

INTOSAI kogukonna aktiivse liikmena soovib Euroopa Kontrollikoda olla avaliku sektori auditi kutseala esirinnas. Meie eesmärk on aidata kaasa vastupanuvõimelisema ja kestlikuma Euroopa Liidu loomisele, mis toetab väärtusi, millel see põhineb.

Ehkki me ei ole teinud auditeid, mis keskenduksid konkreetselt kestliku arengu eesmärkide rakendamisele, oleme avaldanud mitu aruannet, mis hõlmavad ühe või mitme kestliku arengu eesmärgiga seotud teemasid. Nimetatud teemad on seotud paljude ELi poliitikavaldkondade ja programmidega (vt allpool) ning neid on käsitletud meie iga-aastases jätkusuutlikkuse aruandes.