Yes
No 

 

Eriaruanne 11/2024: Taastuvallikatest toodetud vesinikku käsitlev ELi tööstuspoliitika
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Ülevaade 03/2024: Ülevaade kindlustandvast raamistikust ja peamistest teguritest, mis põhjustasid vigu perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika kulutustes
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Eriaruanne 10/2024: Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ELis
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
2023 - Volitatud eelarvevahendite käsutaja tegevusaruanne (vastavalt finantsmääruse artikli 74 lõikele 9)
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Eriaruanne 09/2024: Euroopa Liidu gaasivarustuskindlus
ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Eriaruanne 08/2024: ELi ambitsioonid tehisintellekti valdkonnas
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Eriaruanne 07/2024: Õigusnormide vastaselt tehtud kulutuste tagasinõudmine Euroopa Komisjoni poolt
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Euroopa Kontrollikoda - Meie tegevus aastal 2023
Eriaruanne 06/2024: Türgi pagulasrahastu
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Eriaruanne 05/2024: ELi läbipaistvusregister
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Eriaruanne 04/2024: ELi liiklusohutuse eesmärkide saavutamine
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Ülevaade 02/2024: Õigusriigi olukorda käsitlev Euroopa Komisjoni aruandlus
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Eriaruanne 03/2024: Õigusriigi põhimõtete järgimine ELis
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Arvamus 01/2024 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Lääne-Balkani reformi- ja kasvurahastu
Ülevaade 01/2024: ELi meetmed seoses noortele mõeldud praktikaga
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Eriaruanne 02/2024: Euroopa välisteenistuse koordineeriv roll
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Eriaruanne 01/2024: Sõiduautode CO2 heite vähendamine
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Eriaruanne 29/2023: ELi toetus säästvatele biokütustele transpordisektoris
2024+ work programme
Töökava 2024+
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Eriaruanne 27/2023: Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Eriaruanne 28/2023: Riigihanked ELis
Aruanne eelarveaasta 2022 tingimuslike kohustuste kohta, mis tulenevad Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu või komisjoni tegevusest määruses (EL) nr 806/2014 sätestatud ülesannete täitmisel
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Eriaruanne 25/2023: ELi vesiviljeluspoliitika
Special report 25/2023: EU aquaculture policy