No
No

Liniile directoare în materie de etică ale Curții se întemeiază pe următoarele valori: independență, integritate, obiectivitate, transparență și profesionalism. Acestea se aplică tuturor membrilor Curții, precum și întregului personal al acesteia.

Liniile directoare în materie de etică

Curtea recunoaște cerințele prevăzute de Codul etic al INTOSAI(opens in new window) (ISSAI 130) și le-a inclus în prima parte a liniilor sale directoare în materie de etică, care se aplică tuturor membrilor Curții, precum și întregului personal al acesteia. Scopul acestor linii directoare este de a contribui la asigurarea faptului că deciziile de zi cu zi, atât în sfera auditului, cât și în ceea ce privește funcționarea instituției, sunt conforme cu principiile stabilite în codul adoptat de INTOSAI. A doua parte a liniilor directoare se axează pe obligațiile etice aplicabile personalului care face obiectul Statutului funcționarilor Uniunii Europene.

Codul de conduită aplicabil membrilor Curții

Membrii Curții se supun unui cod de conduită care prevede obligația acestora de a respecta următoarele principii etice: integritatea, independența, obiectivitatea, competența, conduita profesională, confidențialitatea, transparența, demnitatea, angajamentul, loialitatea, discreția și colegialitatea.

Curtea publică declarațiile membrilor în materie de interese și de lipsă a conflictului de interese pe pagina privind organizarea.

Evaluări ale cadrului etic al Curții de Conturi Europene

Cadrul etic al Curții de Conturi Europene a făcut obiectul unei evaluări inter pares desfășurate în 2019 de instituția supremă de audit din Polonia și de cea din Croația, ambele cu experiență în domeniu. Potrivit concluziei raportului de evaluare inter pares, Curtea stabilise standarde temeinice, în special prin liniile directoare în materie de etică adresate ansamblului personalului și prin codul de conduită pentru membri. Echipa care a realizat această evaluare a adresat totuși câteva recomandări specifice vizând un cadru etic al Curții și mai clar, mai coerent și aflat într-un proces continuu de ameliorare.

O altă examinare a cadrului etic al Curții a fost finalizată în 2022. În urma evaluării realizate de un consultant extern, care a formulat o serie de recomandări în diferite domenii, Liniile directoare ale Curții în materie de etică au fost actualizate.

Comitetul pentru etică

Comitetul pentru etică este format din trei membri numiți de Curte pe baza unei propuneri a președintelui Curții, pentru un mandat de trei ani (cu posibilitate de reînnoire): doi membri ai Curții și un membru extern ales pe baza competențelor, a experienței și a calităților sale profesionale.

Comitetul pentru etică discută orice aspect etic pe care îl consideră relevant pentru standardele și reputația Curții și evaluează natura activităților exterioare desfășurate de membrii Curții.

Membrii permanenți:

  • George Marius Hyzler, membru a Curții
  • Lefteris Christoforou, membru al Curții
  • Melchior Wathelet, fost avocat general la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Membrii supleanți:

  • François-Roger Cazala, membru al Curții
  • Nikolaos Milionis, membru al Curții
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, fostă judecătoare la Tribunalul Uniunii Europene

Consilierii de etică

Secretarul general numește consilieri de etică din rândul personalului Curții.

Orice membru al personalului Curții are dreptul și posibilitatea de a solicita consiliere imparțială și confidențială din partea acestor consilieri cu privire la următoarele chestiuni:

  • valorile și principiile pe care membrii personalului trebuie să le respecte (de exemplu, independența, integritatea, imparțialitatea, profesionalismul);
  • aspecte specifice cu caracter sensibil, cum ar fi conflictele de interese efective sau aparente, acceptarea de cadouri etc.

Cadouri și ospitalitate

Membrii Curții nu vor accepta cadouri cu o valoare mai mare de 150 de euro. În cazul în care, ca urmare a unor uzanțe diplomatice, membrii primesc cadouri cu o valoare care depășește suma indicată mai sus, aceștia au obligația de a le înmâna secretarului general. Secretariatul Curții trebuie să țină un registru al cadourilor cu o valoare de peste 150 de euro, care poate fi făcut public la cerere. Membrii nu vor accepta să primească plăți sub nicio formă pentru activități exterioare desfășurate sau pentru publicații apărute în cursul mandatului lor. În cazul în care o astfel de plată are totuși loc, aceasta trebuie să fie donată unei organizații caritabile alese de membrul în cauză.

Personalul Curții nu va accepta cadouri sau favoruri, precum mese și cazare, sau alte beneficii pecuniare cu o valoare mai mare de 50 de euro oferite de terți. Cadourile cu o valoare cuprinsă între 50 și 150 de euro pot fi acceptate numai cu aprobarea autorității împuternicite să facă numiri.

Exercitarea de activități profesionale de către funcționarii din gradele superioare după încetarea raporturilor de muncă

Conform articolului 16 din Statutul funcționarilor UE, după încetarea raporturilor de muncă, funcționarii au îndatorirea să respecte obligația de a avea un comportament integru și discret în ceea ce privește acceptarea anumitor funcții sau avantaje. Orice fost funcționar care dorește să exercite o activitate profesională în termen de doi ani de la data încetării raporturilor de muncă trebuie să notifice instituția în care a lucrat anterior, astfel încât aceasta să poată decide dacă va interzice exercitarea activității respective sau dacă o va aproba (sub rezerva anumitor restricții, dacă este cazul).

Mai mult, în cazul foștilor funcționari din gradele superioare, articolul 16 al treilea paragraf din Statutul funcționarilor UE prevede că autoritatea împuternicită să facă numiri le va interzice, în principiu, pentru o perioadă de 12 luni de la părăsirea funcției, să se implice în activități de lobby sau de reprezentare față de personalul instituției în care au lucrat anterior, în contul afacerii, al clienților sau al angajatorilor lor, în probleme pentru care au fost responsabili în ultimii trei ani de serviciu.

Articolul 16 al patrulea paragraf din Statutul funcționarilor UE prevede că, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului, toate instituțiile trebuie să publice anual informații referitoare la aplicarea celui de al treilea paragraf, inclusiv o listă a cazurilor evaluate.

Informații cu privire la activitățile profesionale ale funcționarilor de grade superioare din cadrul Curții de Conturi Europene după încetarea raporturilor de muncă sunt prezentate în acest raport:

Comunicare privind publicarea de informații referitoare la activitățile profesionale ale funcționarilor din gradele superioare după încetarea raporturilor de muncă (articolul 16 al treilea și al patrulea paragraf din Statutul funcționarilor) – Raportul anual pe 2022​.

Linkuri utile