Yes
No



 

 

Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Raportul special 07/2024: Sistemele Comisiei de recuperare a cheltuielilor neconforme ale UE
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Curtea de Conturi Europeană – Activitățile Curțiiîn 2023
Raportul special 06/2024: Instrumentul pentru refugiații din Turcia
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Raportul special 05/2024: Registrul de transparență al UE
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Raportul special 04/2024: Obiectivele de siguranță rutieră ale UE
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Documentul de analiză 02/2024: Raportarea Comisiei cu privire la statul de drept
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Raportul special 03/2024: Statul de drept în UE
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Avizul 01/2024 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea Mecanismului de reformă și creștere pentru Balcanii de Vest
Documentul de analiză 01/2024: Acțiunile UE vizând stagiile pentru tineri
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Raportul special 02/2024: Rolul de coordonare al Serviciului European de Acțiune Externă
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Raportul special 01/2024: Reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de autoturisme
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Raportul special 29/2023: Sprijinul din partea UE pentru biocombustibilii durabili în transporturi
2024+ work programme
Programul de activitate 2024+
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Raportul special 27/2023: Examinarea investițiilor străine directe în UE
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Raportul special 28/2023: Achizițiile publice în UE
Raportul cu privire la orice datorie contingentă rezultată, pentru exercițiul financiar 2022, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul acestui regulament
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Raportul special 25/2023: Politica UE în domeniul acvaculturii
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Raportul anual privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Documentul de analiză 06/2023: „Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE – exercițiul financiar 2022” al Comisiei Europene
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Documentul de analiză 05/2023: Reforma guvernanței economice a UE: oportunități, dar și riscuri și provocări
Special report 24/2023: Smart cities
Raportul special 24/2023: Orașe inteligente Soluții tangibile, însă fragmentarea pune sub semnul întrebării adoptarea lor pe scară mai largă
Auditul agențiilor UE pe 2022 – pe scurt Prezentare a Raportului anual pe 2022 al Curții de Conturi Europene referitor la agențiile UE
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Raportul anual privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2022
ECA Journal N° 2/2023 – Migration policy and the EU