No
No
 

Regulamentul financiar este textul de bază care definește principiile și procedurile pentru întocmirea și execuția bugetului UE, precum și pentru controlul finanțelor UE.

Bugetul Curții de Conturi Europene

Curtea de Conturi Europeană este finanțată de la bugetul general al Uniunii Europene. Bugetul instituției reprezintă mai puțin de 0,1 % din totalul cheltuielilor UE și 1,5 % din cheltuielile administrative totale.

Raportul de activitate al Curții conține o descriere a bugetului său și a modului în care este executat acesta.

Rapoartele auditorului extern cu privire la conturile Curții de Conturi Europene

Conturile anuale ale Curții sunt întocmite de contabilul acesteia și sunt auditate în fiecare an de către un auditor extern.

Conturile anuale auditate, împreună cu rapoartele auditorului extern, sunt transmise Comisiei Europene în vederea consolidării, precum și Parlamentului European și Consiliului.

Raportul privind gestiunea bugetară și financiară

Acest raport oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului instituției și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților sale. Raportul este prezentat Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului.

Raportul ordonatorului de credite delegat

Acest raport conține informații cu privire la gestionarea resurselor, precum și cu privire la eficiența și eficacitatea sistemelor de control intern din cadrul instituției. Prin acest raport se răspunde de gestiune atât la nivel intern, în cadrul Curții, cât și la nivel extern, în fața autorităților bugetare.

Raportul este întocmit în fiecare an de către secretarul general în temeiul articolului 74 alineatul (9) din Regulamentul financiar și este prezentat Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune.

Raportarea Curții de Conturi Europene cu privire la sustenabilitate

Raportarea cu privire la sustenabilitate constă în a măsura performanța unei organizații, a comunica informațiile aferente și a da seamă cu privire la aceasta în fața părților interesate interne și externe, depunându-se în același timp eforturi în vederea atingerii obiectivului de dezvoltare durabilă.

Curtea s-a angajat să fie o instituție sustenabilă și își intensifică de mai mulți ani eforturile de reducere a impactului său asupra mediului. Sustenabilitatea este însă mai mult decât o simplă „înverzire”. Ea acoperă de asemenea impactul economic, etica și guvernanța, respectarea legilor și a reglementărilor și, mai presus de toate, oamenii.

Acest raport oferă o imagine de ansamblu a impactului economic, social și de mediu al operațiunilor noastre.

Serviciul de audit intern

Serviciul de audit intern din cadrul Curții a fost creat în 2002, în urma unei reforme administrative și în contextul noului Regulament financiar nr. 1605/2002, care a introdus principiul „bunei gestiuni financiare”.

Modul de numire și atribuțiile auditorului intern sunt stabilite la articolele 117-122 din Regulamentul financiar 2018/1046.

Serviciul își desfășoară auditurile în deplină independență și acoperă toate activitățile și departamentele instituției. Acesta are acces deplin și nelimitat la toate informațiile de care are nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile.

În fiecare an, Curtea prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care conține un rezumat privind numărul și tipul auditurilor interne realizate, recomandările formulate și acțiunile întreprinse ca urmare a acestor recomandări.

Comitetul pentru auditul intern

Instituția dispune și de un comitet de audit care se ocupă de chestiuni legate de auditul intern. Acest comitet este format din membri ai Curții și dintr-o persoană externă.

În prezent, din Comitetul pentru auditul intern fac parte:

Marek OPIOŁA

membru al Curții

François-Roger CAZALA

membru al Curții

Katarína KASZASOVÁ

membră al Curții

Paul KOECHLIN

expert extern

Linkuri utile