Yes
Yes

​Curtea publică rezultatele activităților sale de audit în diverse tipuri rapoarte.

 

În raportul anual al Curții sunt prezentate rezultatele activităților de audit financiar și de conformitate desfășurate de aceasta cu privire la bugetul UE. Raportul conține declarația de asigurare a Curții, pe care Parlamentul European se bazează atunci când decide dacă aprobă execuția bugetului UE (procedura de descărcare de gestiune) pentru anul respectiv.

 

Curtea prezintă, în rapoarte anuale specifice, rezultatele auditurilor sale financiare anuale privind agențiile, organismele descentralizate și întreprinderile comune ale UE.

De asemenea, Curtea efectuează în fiecare an o serie de audituri ale performanței și de audituri de conformitate privind diferite domenii de cheltuieli și de politică specifice. Ea publică rezultatele acestor audituri în rapoartele sale speciale.

 

Din când în când, Curtea publică, de asemenea, documente de analiză și avize.

În documentele de analiză, Curtea descrie și analizează un domeniu de politică sau o problemă de actualitate privind UE.

 

Celelalte instituții ale UE pot solicita Curții să evalueze un act normativ al UE, nou sau actualizat, cu un impact semnificativ asupra gestiunii financiare a Uniunii. În acest caz, Curtea prezintă rezultatele evaluării sale într-un aviz.

Curtea publică toate rapoartele, avizele și documentele sale de analiză pe acest site web, în toate limbile oficiale ale UE.

Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire audituri viitoare și sunt menite să servească drept sursă de informații pentru cei interesați de politica sau de programul auditat.