Yes
No

Cooperarea strânsă dintre Curte, instituțiile supreme de audit naționale și organismele profesionale internaționale este esențială pentru îndeplinirea cu eficacitate și eficiență a sarcinilor Curții. Pe lângă aceasta, Curtea urmărește să contribuie în mod eficace la dezvoltarea profesiei de auditor public.

În calitatea sa de instituție de audit extern a Uniunii Europene, Curtea recunoaște importanța menținerii unor bune contacte și relații de lucru cu organizații similare din lume. Curtea acordă o atenție deosebită dezvoltării acestor contacte în Europa, în primul rând prin cooperarea cu instituțiile supreme de audit din statele membre ale UE și din țările candidate și potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

Această cooperare este strâns legată de responsabilitatea ce revine Curții în ceea ce privește auditul fondurilor UE, o mare parte din aceste fonduri fiind gestionate de autoritățile naționale din statele membre. Instituțiile supreme de audit din statele membre acordă Curții un sprijin practic valoros în cadrul auditurilor efectuate de aceasta la fața locului, contribuind astfel la îndeplinirea cu eficacitate și eficiență a sarcinilor sale. Curtea participă uneori la audituri coordonate cu alte instituții supreme de audit.

Curtea aplică standarde de audit al finanțelor publice recunoscute la nivel internațional, iar cooperarea internațională reprezintă o ocazie prețioasă de a face schimb de opinii și experiență cu privire la utilizarea acestor standarde.

Curtea colaborează cu alte instituții supreme de audit în principal prin intermediul următoarelor mecanisme:

  • Comitetul de contact din UE;
  • Rețeaua instituțiilor supreme de audit din țările candidate și potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană;
  • organizații internaționale ale instituțiilor publice de audit, în special Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (International Organisation of Supreme Audit Institutions – INTOSAI), precum și organizația regională europeană a INTOSAI (EUROSAI).

Linkuri utile