No
No
 

Finanšu regula ir pamatdokuments, kurā izklāstīti principi un procedūras ES budžeta izveidei un izpildei, kā arī ES finanšu rūpīgai pārbaudei.

ERP budžets

ERP saņem finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. Mūsu budžets veido mazāk nekā 0,1 % no ES kopējiem izdevumiem un 1,5 % no kopējiem administratīvajiem izdevumiem.

ERP budžeta aprakstu un to, kā mēs to izpildām, varat atrast ERP darbības pārskatā.

Ārējā revidenta ziņojumi par Eiropas Revīzijas palātas finanšu pārskatiem

Mūsu finanšu pārskatus sagatavo ERP grāmatvedis un tos ik gadu revidē ārējs revidents.

Revidētos finanšu pārskatus kopā ar ārējā revidenta ziņojumiem nosūta Eiropas Komisijai, kura tos konsolidē, kā arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību

Šis pārskats iepazīstina ar mūsu budžeta izpildi un sniedz skaidrojumu par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši mūsu darbību. Pārskatu nosūta Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pilnvarotā kredītrīkotāja ziņojums

Šajā ziņojumā ietverta informācija par to, kā mēs pārvaldām savus resursus, un par mūsu iekšējās kontroles sistēmu lietderību un efektivitāti. Ziņojums nodrošina vadības pārskatatbildību gan iekšēji – Eiropas Revīzijas palātā, gan ārēji – budžeta lēmējiestādēm.

Saskaņā ar Finanšu regulas 74. panta 9. punktu šo ziņojumu katru gadu sagatavo ģenerālsekretārs. Ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras ietvaros to nosūta Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei.

ERP ilgtspējas ziņojumi

Ziņošana par ilgtspēju ir prakse, kas ietver ceļā uz ilgtspējīgas attīstības mērķi sasniegto organizācijas darbības rezultātu novērtēšanu, atspoguļošanu un paziņošanu iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām.

ERP ir apņēmusies būt ilgtspējīga iestāde, un jau vairākus gadus mēs esam pakāpeniski pastiprinājuši centienus samazināt ietekmi uz vidi. Tomēr ilgtspēja nav tikai “zaļa” saimniekošana. Ilgtspēja ietver arī domāšanu par ekonomisko ietekmi, ētiku un pārvaldību, normatīvo aktu ievērošanu un, jo īpaši, cilvēkiem.

Ilgtspējas ziņojumos sniedzam pārskatu par mūsu darbību ekonomisko, vidisko un sociālo ietekmi.

Noderīgas saites

Iekšējās revīzijas dienests

ERP Iekšējās revīzijas dienests (IRD) tika izveidots 2002. gadā pēc administratīvās reformas un saskaņā ar jauno Finanšu regulu Nr. 1605/2002, ar kuru ieviesa “pareizas finanšu pārvaldības" principu.

Iekšējā revidenta iecelšana un funkcijas ir noteiktas Finanšu regulas 2018/1046 117.–122. pantā. 

Veicot revīzijas, kas aptver visas iestādes darbības un struktūrvienības, IRD ir pilnīgi neatkarīgs. Tam ir pilnīga un neierobežota piekļuve visai informācijai, kas tam vajadzīga darbam.

Katru gadu ERP nodod ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, iekļaujot šajā ziņojumā kopsavilkumu par veikto iekšējo revīziju skaitu un veidu, sniegtajiem ieteikumiem un sakarā ar tiem veiktajiem pasākumiem. 

Iekšējās revīzijas komiteja

Mums ir arī Revīzijas komiteja, kas ir atbildīga par iekšējās revīzijas jautājumiem. Komitejas sastāvā ir ERP locekļi un ārēja persona.

Pašreizējie Iekšējās revīzijas komitejas locekļi ir:

Marek OPIOŁA

ERP loceklis

François-Roger CAZALA

ERP loceklis

Katarína KASZASOVÁ

ERP locekle

Paul KOECHLIN

ārējais eksperts

Tematiskās saites