Yes
No 

 

Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Īpašais ziņojums 09/2024: Gāzes piegādes drošība Eiropas Savienībā
ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Īpašais ziņojums 08/2024: ES iecere mākslīgā intelekta jomā
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Īpašais ziņojums 07/2024: Komisijas sistēmas nepareizu ES izdevumu atgūšanai
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Eiropas Revīzijas palāta – Mūsu darbības 2023. gadā
Īpašais ziņojums 06/2024: Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Īpašais ziņojums 05/2024: ES Pārredzamības reģistrs
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Īpašais ziņojums 04/2024: ES ceļu satiksmes drošības mērķu sasniegšana
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Apskats 02/2024: Komisijas ziņojumi par tiesiskumu
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Īpašais ziņojums 03/2024: Tiesiskums Eiropas Savienībā
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Atzinums 01/2024 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Rietumbalkānu reformu un izaugsmes mehānismu
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Apskats 01/2024: Eiropas Savienības darbības saistībā ar jauniešu stažēšanās iespējām
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Īpašais ziņojums 02/2024: Eiropas Ārējās darbības dienesta koordinējošā loma
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Īpašais ziņojums 01/2024: Vieglo automobiļu radīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšana
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Īpašais ziņojums 29/2023: Eiropas Savienības atbalsts ilgtspējīgām biodegvielām transporta nozarē
2024+ work programme
Darba programma 2024. gadam un turpmāk
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Īpašais ziņojums 27/2023: Ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšana Eiropas Savienībā
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Īpašais ziņojums 28/2023: Publiskais iepirkums Eiropas Savienībā
Ziņojums par jebkādām iespējamām saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas 2022. finanšu gadā
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Īpašais ziņojums 25/2023: ES akvakultūras politika
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Gada ziņojums par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2022. finanšu gadu
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Apskats 06/2023: Komisijas 2022. gada ziņojums par ES budžeta pārvaldību un sniegumu
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Apskats 05/2023: ES ekonomikas pārvaldības reforma: iespējas, riski un izaicinājumi
Special report 24/2023: Smart cities
Īpašais ziņojums 24/2023: Viedās pilsētas: reāli risinājumi, bet sadrumstalotība apgrūtina to plašāku pieņemšanu